Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

24.825

23.606

94

17.804

41.504

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

27.603

26.684

94

9.739

36.517

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

27.603

26.684

94

9.739

36.517

20.01.01 Opdrachten

3.107

4.110

193

223

4.383

- Geluid en luchtsanering

3.107

3.912

221

223

4.526

- Overige opdrachten

 

198

‒ 28

 

170

20.01.03 Bijdrage aan agentschappen

1.530

1.471

‒ 99

90

1.462

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.530

1.471

‒ 99

 

1.372

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

   

90

90

20.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

22.552

20.428

 

9.746

30.174

- NSL

   

9.746

9.746

- Wegverkeerlawaai

22.552

20.428

  

20.428

20.01.07 Bekostiging

414

675

 

‒ 320

355

Ontvangsten

  

247

646

893

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is per saldo met € 17,7 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:

  • Een overboeking van artikel 12 van het Infrastructuurfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de afwikkeling van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (€ 9,1 miljoen).

  • een ophoging van het verplichtingenbudget met € 8,1miljoen. Bij 1e suppletoire begroting 2020 worden de verplichingen in totaal met hetzelfde bedrag verlaagd over de jaren 2020, 2021 en 2022. De verplichtingen zijn nu benodigd om de meerjarige verplichting te kunnen aangaan voor de uitvoering van rijkstaken op het gebied van de sanering van verkeerslawaai zoals opgenomen in de wet Geluidshinder. De taken worden uitgevoerd door het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). De kasbetalingen volgen in latere jaren.

Uitgaven

20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

Bijdrage aan medeoverheden

De totale bijdrage aan medeoverheden is per saldo met € 9,7 miljoen toegenomen. Dit betreft met name een overboeking van € 9,1 miljoen van artikel 12 van het Infrastructuurfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de afwikkeling van het Nationale Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit 2018 (NSL 2018).

Hiernaast wordt het budget opgehoogd met een teruggave van provincies in het kader van de afronding van genoemd programma (€ 0,6 miljoen). Uit de eindafrekening blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan de in voorgaande jaren verstrekte voorschotten. De ontvangen middelen worden ingezet om de afwikkeling van de laatste toekenningen mede te financieren.

Daarnaast is er per saldo € 1,6 miljoen overgeheveld vanuit diverse artikelen naar artikel 20 in het kader van de Omgevingswet. Het gaat om de ontwikkeling van de Informatieproducten Geluid in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). € 1,4 miljoen van de totale € 1,6 miljoen is vervolgens doorgeboekt naar artikel 19, omdat de opdracht voor de werkzaamheden aan de Informatieproducten Geluid verleend is aan het RIVM en opdrachten aan het RIVM op artikel 19 worden verantwoord.

Licence