Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Budgettaire gevolgen van beleid art.19 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

44.302

50.634

690

4.296

55.620

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

46.164

53.261

690

3.346

57.297

Waarvan juridisch verplicht

 

86%

  

93%

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

46.164

53.261

690

3.346

57.297

19.02.01 Opdrachten

6.234

6.757

‒ 487

‒ 156

6.114

19.02.02 Subsidies

967

1.274

‒ 700

‒ 119

455

- Interreg

967

1.244

‒ 700

‒ 144

400

- Overige subsidies

 

30

 

25

55

19.02.03 Bijdrage aan agentschappen

36.569

40.368

1.877

4.071

46.316

- Waarvan bijdrage aan RIVM

27.274

31.167

360

2.660

34.187

- Waarvan bijdrage aan RVO

9.090

8.886

1.495

1.336

11.717

- Waarvan bijdrage aan RWS

205

315

22

 

337

- Waarvan bijdragen aan KNMI

   

75

75

19.02.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

2.394

4.862

 

‒ 450

4.412

Ontvangsten

 

3.500

2.784

649

6.933

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is per saldo met € 4,3 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van opdrachtverlening aan de agentschappen RIVM en RVO voor o.a. de Omgevingswet, de Demonstratieregeling Energie- en klimaatinnovaties (DEI), het Versnellingshuis Circulaire Economie en overige opdrachten. Zie voor een nadere toelichting hieronder.

Uitgaven

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor de bijdrage aan de agentschappen is per saldo met € 4,1 miljoen opgehoogd. Opdrachten aan RIVM en RVO worden op artikelonderdeel 19.02.03 geclusterd verantwoord.

In het kader van het uitvoeren van werkzaamheden door RIVM voor de Informatieproducten Geluid in verband met de Omgevingswet is € 1,4 miljoen overgeboekt vanuit artikel 20 naar artikel 19. Daarnaast is nog € 0,4 miljoen vanuit artikel 20 en € 0,1 miljoen vanuit artikel 21 overgeboekt naar artikel 19 voor overige opdrachten. Ook wordt er € 0,4 miljoen vanuit artikel 17 overgeboekt naar artikel 19. Tot slot wordt er € 0,2 miljoen overgeboekt vanuit het Deltafonds en € 0,1 miljoen vanuit artikel 13 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de Demonstratieregeling Energie- en klimaatinnovaties (DEI) en Circulaire economie heeft RVO € 0,6 miljoen ontvangen vanuit artikel 21. Tevens ontvangt IenW € 0,6 miljoen van RVO vanuit een lagere realisatie van het voorgeschoten uitgavenbudget over 2018. Tot slot zijn vanuit artikel 21 middelen naar artikel 19 overgeboekt voor verscheidene opdrachten (€ 0,2 miljoen).

Licence