Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

11.497

32.631

‒ 410

296

32.517

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

13.157

33.785

‒ 410

‒ 2.804

30.571

Waarvan juridisch verplicht

 

32%

  

89%

16.01 OV en Spoor

13.157

33.785

‒ 410

‒ 2.804

30.571

16.01.01 Opdrachten

5.818

7.051

‒ 410

‒ 1.800

4.841

16.01.02 Subsidies

4.013

23.014

 

‒ 1.098

21.916

- Overige subsidies

1.113

5.714

 

350

4.495

- Subsidieregeling Spoorgoederenvervoer

 

14.400

 

121

14.521

‒ 3e spoor Duitsland

2.900

2.900

 

‒ 1.569

1.331

16.01.03 Bijdrage aan agentschappen

939

964

  

964

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

45

45

  

45

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

894

919

  

919

16.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

2.287

2.656

 

121

2.777

- CLU Betuweroute en HSL

2.287

2.656

 

121

2.777

16.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

100

100

 

‒ 27

73

Ontvangsten

 

750

  

750

Toelichting

Verplichtingen

De wijzigingen van het verplichtingenbudget bij de Tweede suppletoire begroting voor dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Binnen het totale verplichtingenbudget is voor het jaar 2019 een bedrag van € 1.861.000 aan subsidieverplichtingen opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de verlening van een subsidie voor de beleidsondersteuning en voor het in stand houden van het ov-loket voor de periode 2019 tot en met 2021 aan de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER). Doel van deze subsidies is het ondersteunen van reizigers en een loket te organiseren waar zij terecht kunnen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht.

Uitgaven

16.01 OV en Spoor

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget ( ‒ € 1,8 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt door een overdracht van middelen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM voert voor IenW opdrachten uit op het gebied van spoor ( ‒ € 1,6 miljoen).

Subsidies

Ten behoeve van de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland worden middelen (€ 1,6 miljoen) overgeheveld naar het Infrastructuurfonds doordat er minder aanspraak op de regeling wordt gemaakt dan verwacht.

Licence