Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 Beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (bedragen x € 1.000)

16

Spoor

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

11.497

32.631

32.517

‒ 1.803

30.714

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

13.157

33.785

30.571

1.088

31.659

16.01 OV en Spoor

13.157

33.785

30.571

1.088

31.659

16.01.01 Opdrachten

5.818

7.051

4.841

1.112

5.953

16.01.02 Subsidies

4.013

23.014

21.916

35

21.951

- Overige subsidies

1.113

5.714

6.064

35

6.099

- Subsidieregeling Spoorgoederenvervoer

 

14.400

14.521

0

14.521

‒ 3e spoor Duitsland

2.900

2.900

1.331

0

1.331

16.01.03 Bijdrage aan agentschappen

939

964

964

0

964

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

45

45

45

0

45

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

894

919

919

0

919

16.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

2.287

2.656

2.777

‒ 58

2.719

- CLU Betuweroute en HSL

2.287

2.656

2.777

‒ 58

2.719

16.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

100

100

73

‒ 1

72

Ontvangsten

  

750

750

‒ 501

249

Verplichtingen

De lagere verplichtingen (€1,8 miljoen) worden met name veroorzaakt door de lagere bijdragen in het kader van Toekomstbeeld OV (€0,6 miljoen) waardoor voor deze middelen ook geen verplichtingen aangegaan konden worden. Daarnaast zijn er diverse activiteiten doorgeschoven van 2019 naar 2020 (€1,2 miljoen), waaronder de vastlegging van de audit op beheer, onderhoud en vervanging.

Uitgaven

Door middel van een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300 XII, nr. 85) is een overschrijding van € 1,5 miljoen aangekondigd. De uiteindelijke overschrijding op artikel 16.01 bedraagt € 1,1 miljoen. en wordt, zoals toegelicht in eerder genoemd kamerstuk, veroorzaakt door een autonome tegenvaller op het rekenmodel spoortrillingen.

Licence