Base description which applies to whole site
+

Artikel 11. Centraal apparaat

Op artikel 11 is er in 2019 circa € 7,7 mln. meer verplicht dan geraamd. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 1,5 mln. lager uitgevallen dan begroot en vallen de ontvangsten circa € 2,1 mln. hoger uit.

Toelichting

De hogere verplichtingen komen onder andere doordat er bij slotwet circa € 2 mln. is overgeheveld van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de begroting van BZK voor de dienstverlening van Doc-Direkt. Daarnaast zijn er meer verplichtingen voor personale uitgaven vastgelegd, waaronder verplichtingen in het kader van detacheringen en de inhuur van externen.

De onderschrijding op de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personele uitgaven, waarbij met name de uitgaven aan externe inhuur lager zijn uitgevallen dan geraamd.

De hogere ontvangsten komen onder andere voort uit hogere bijdragen voor dienstverlening FMH en hogere bijdragen voor de dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen.

Licence