Base description which applies to whole site
+

Artikel 11 Centraal apparaat

Tabel 12 Budgettaire gevolgen Centraal apparaat (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

401.397

446.391

17.122

5.206

468.719

      

Uitgaven:

401.397

446.391

17.122

5.206

468.719

      

11.1 Apparaat (excl. AIVD)

401.397

446.391

17.122

5.206

468.719

Personele uitgaven

206.202

221.681

11.133

‒ 2.032

230.782

waarvan eigen personeel

187.349

194.362

7.052

‒ 1.064

200.350

waarvan inhuur externen

14.842

23.218

3.785

‒ 1.029

25.974

waarvan overige personele uitgaven

4.011

4.101

296

61

4.458

Materiele uitgaven

195.195

224.710

5.989

7.238

237.937

waarvan bijdragen SSO's

179.375

207.843

1.652

11.851

221.346

waarvan ICT

0

3.150

796

921

4.867

waarvan overige materiele uitgaven

15.820

13.717

3.541

‒ 5.534

11.724

      

Ontvangsten

17.432

61.798

400

14.024

76.222

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Doorberekening kosten P-Direkt

Het betreft bijdragen van andere departementen aan BZK (VII) voor de stijging van het aantal Individueel Arbeidsrelaties (IAR's). De benodigde dienstverlening van P-Direkt in 2019 overstijgt het aantal IAR's waarvoor destijds middelen zijn overgeheveld door departementen naar de Centraal Opdrachtgever (het Ministerie van BZK).

Communicatie en juridisch advies

Binnen de begroting van BZK zijn middelen herschikt voor onder andere de communicatie rondom Agenda NL DIGIbeter, de implementatie van eIDAS en juridische ondersteuning rondom de wet Digitale Overheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

11.1 Apparaat (excl. AIVD)

Personele uitgaven

Dit betreft diverse mutaties, waaronder een bijdrage aan het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) voor de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Daarnaast worden middelen herschikt voor het tactisch beheer van de Landelijke voorziening door het Kadaster en de jaaropdracht 2020 van het Kadaster. Ook ontvangt RVO een voorschot voor de jaaropdracht 2020 vanwege het klimaatakkoord.

Daarnaast wordt € 0,9 mln. overgeheveld naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor de reorganisatie van het ambtelijk apparaat en voor afronding van het verbeterplan voor het financieel beheer op Sint Eustatius.

Binnen de begroting van BZK zijn middelen herschikt naar het centraal apparaatsartikel. Het gaat om capaciteit voor projecten op het terrein van digitale overheid (investeringspost), de Strategische I Agenda, het Programma Herziening parlementarie Stelsel, Ruimtelijke Ordening, het programma Basisregistratie Ondergrond en voor het Strategisch beheer Omgevingswet. Het betreft hier zowel eigen personeel, als de inhuur van externen. Daarnaast verstrekt het Ministerie van EZK (XIII) een bijdrage voor de opbouw van de programmadirectie Versterken Groningen.

Materiele uitgaven

Het betreft voornamelijk bijdragen van andere departementen aan BZK voor de dienstverlening van FMH. Het opdrachtgeversbudget wordt opgehoogd om een tekort op de centrale bekostiging, als gevolg van een herijking van de tarieven in 2017, op te vangen. Verder worden middelen herschikt voor het onderzoek naar de transitie van SSC-ICT.

Er wordt € 0,6 mln. overgeheveld naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het digitaliseren van de archieffunctie van het te renoveren Eilandsraadsgebouw op Saba. Ook vindt een overheveling van circa € 2 mln. plaats in het kader van het Bestuursakkoord Bonaire.

Om de waterschappen te compenseren voor teveel betaalde WOZ in 2019 wordt de factuur gecorrigeerd. Hiervoor worden de ontvangsten verlaagd.

Ontvangsten

Het gaat hier om diverse ontvangsten, waaronder bijdragen aan BZK/ SSO's voor dienstverlening FMH en bijstelling van de raming op de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) over de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen.

Licence