Base description which applies to whole site
+

Artikel 11. Centraal apparaat

A. Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen

Tabel 18 Apparaatsuitgaven Kerndepartement budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

347.673

414.415

362.821

431.675

476.442

401.397

75.045

        

Uitgaven

343.635

415.748

366.513

433.319

467.234

401.397

65.837

        

11.1 Apparaat (excl. AIVD)

343.635

415.748

366.513

433.319

467.234

401.397

65.837

Personele uitgaven

153.539

164.799

175.581

216.040

227.752

206.202

21.550

waarvan eigen personeel

144.658

155.327

167.527

198.271

206.082

187.349

18.733

waarvan inhuur externen

6.043

6.050

4.725

14.298

18.043

14.842

3.201

waarvan overige personele uitgaven

2.838

3.422

3.329

3.471

3.627

4.011

‒ 384

Materiele uitgaven

190.096

250.949

190.932

217.279

239.482

195.195

44.287

waarvan ICT

357

164

1.525

946

2.122

0

2.122

waarvan bijdrage aan SSO P-Direkt

67.019

65.287

0

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

88.476

159.330

177.366

199.074

220.333

179.375

40.958

waarvan overige materiele uitgaven

34.244

26.168

12.041

17.259

17.027

15.820

1.207

        

Ontvangsten

95.921

95.359

81.708

45.253

78.343

17.432

60.911

Toelichting op de financiële instrumenten

Personele uitgaven

Waarvan eigen personeel

De uitgaven aan eigen personeel zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen door:

 • binnen de begroting van het Ministerie van BZK herschikte middelen voor onder andere de communicatie rondom Agenda NL DIGIbeter, de implementatie van eIDAS en juridische ondersteuning rondom de wet Digitale Overheid;

 • de kosten voor eigen personeel in het kader van dienstverlening door Doc-Direkt aan notarissen voor archiefbewerking, -beheer, opslag en digitale documenthuishouding worden via tarieven bekostigd. De uitgaven zijn niet hoger dan begroot, maar hangen samen met de toegenomen ontvangsten van overige departementen en derden (notariaat);

 • het uitvoeren van de Dienstverleningsafspraken 2019 (DVA) tussen de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van BZK. De uitgaven zijn niet hoger dan begroot, maar hangen samen met de toegenomen ontvangsten;

 • de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Waarvan inhuur externen

De uitgaven aan inhuur van externen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen door:

 • de inhuur externen van Doc-Direkt die samen hangen met de toegenomen ontvangsten van overige departementen en derden (notariaat);

 • verhoging van het budget bij eerste suppletoire begroting 2019 voor de ontwikkeling van fase-1 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Materiële uitgaven

Waarvan bijdrage aan SSO's

De gerealiseerde bijdrage aan SSO's is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen door:

 • bijdragen van andere departementen aan BZK voor de dienstverlening van FMH. Het opdrachtgeversbudget is opgehoogd om een tekort op de centrale bekostiging, als gevolg van een herijking van de tarieven in 2017, op te vangen;

 • bijdragen aan SSO’s van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat);

 • het uitvoeren van de Dienstverleningsafspraken 2019 (DVA) tussen de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van BZK. De uitgaven zijn niet hoger dan begroot, maar hangen samen met de toegenomen ontvangsten;

 • de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten vallen hoger uit dan begroot door:

 • inkomsten die Doc-Direkt gedurende het jaar heeft gehad van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten waren ter dekking van de personele en materiële uitgaven. De ontvangsten worden geboekt bij de eerste suppletoire begroting 2019, wat leidt tot een jaarlijkse afwijking;

 • ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2019 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen. Deze ontvangsten worden jaarlijks bij eerste suppletoire begroting 2019 toegevoegd.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak

Tabel 19 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

540.429

633.686

583.430

683.060

746.860

662.955

83.905

Kerndepartement

343.635

415.748

366.513

433.319

467.234

399.997

67.237

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

196.794

217.938

216.917

249.741

279.626

262.958

16.668

Totaal apparaatskosten agentschappen

782.172

1.087.228

1.149.179

1.211.958

1.314.739

1.265.306

49.433

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

121.637

118.549

130.722

115.032

106.660

91.148

15.512

Logius

143.099

169.242

175.837

177.205

207.100

228.368

‒ 21.268

P-Direkt

63.187

69.970

71.324

78.522

89.583

86.871

2.712

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

133.926

183.768

199.791

232.415

271.502

233.320

38.182

FMHaaglanden

110.509

99.781

112.968

118.422

128.643

115.336

13.307

SSC-ICT Haaglanden

197.552

215.754

211.638

224.4281

216.197

248.826

‒ 32.629

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

0

219.164

235.036

257.0472

285.477

251.706

33.771

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

12.262

11.000

11.863

8.887

9.577

9.731

‒ 154

Totaal apparaatskosten zbo’s en rwt's3

       

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

1.281

1.338

1.320

1.345

1.193

1.522

‒ 329

Bureau Architectenregister

794

842

0

0

0

0

0

Referendumcommissie

130

0

0

0

0

0

0

Kadaster

165.000

169.000

179.000

182.000

191.000

199.000

‒ 8.000

1

De apparaatskosten van SSC-ICT in 2018 zijn vanwege een correctie in de huisvestingskosten gewijzigd ten opzichte van het jaarverslag van 2018.

2

In het jaarverslag van 2018 is per abuis een foutief bedrag in het overzicht 'Totaal apparaatskosten agentschappen' opgenomen.

3

Het Ministerie van BZK verstrekt bijdragen aan vier begrotingsgefinancierde zbo's en rwt's: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), Huis voor Klokkenluiders (HVK), de Huurcommissie en het Kadaster. De apparaatskosten van het HVK en de Huurcommissie zijn hier niet vermeld, omdat ze respectievelijk worden bekostigd vanuit de apparaatskosten van het kerndepartement en de apparaatskosten van het agentschap Dienst van de Huurcommissie (DHC).

Licence