Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.8 Beleidsartikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 (bedragen x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

24.825

23.606

41.504

‒ 9.466

32.038

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

27.603

26.684

36.517

345

36.862

20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

27.603

26.684

36.517

345

36.862

20.01.01 Opdrachten

3.107

4.110

4.526

414

4.940

- Geluid en luchtsanering

3.107

3.912

4.356

409

4.765

- Overige opdrachten

 

198

170

5

175

20.01.03 Bijdrage aan agentschappen

1.530

1.471

1.462

0

1.462

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.530

1.471

1.372

0

1.372

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

  

90

0

90

20.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

22.552

20.428

30.174

‒ 69

30.105

- NSL

  

9.746

‒ 107

9.639

- Wegverkeerlawaai

22.552

20.428

20.428

38

20.466

20.01.07 Bekostiging

414

675

355

0

355

Ontvangsten

  

893

1.243

2.136

Verplichtingen

Per saldo is er een technische meevaller van € 9,5 miljoen op het verplichtingenbudget. Dit komt met name door een overboeking van het IF naar HXII á € 8,8 miljoen m.b.t. het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die later niet benodigd bleek. De verplichtingen waren reeds eerder aangegaan. Daarnaast is er sprake van een autonome meevaller door afwikkeling van verplichtingen aangegaan in eerdere jaren waardoor ruimte is vrijgevallen (€ 0,7 miljoen).

UitgavenEr zijn geen noemenswaardige uitgavenmutaties te melden.

Licence