Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.14 Beleidsartikel 26 Bijdrage Inversteringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 (bedragen x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

7.795.954

7.466.828

6.006.323

4.087

6.010.410

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

7.795.954

7.466.828

6.009.398

1.012

6.010.410

Waarvan juridisch verplicht

     

26.01 Bijdrage Infrastructuurfonds

6.921.916

6.597.281

5.132.033

1.012

5.133.045

26.02 Bijdrage Deltafonds

874.038

869.547

877.365

0

877.365

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Verplichtingen

Bij Slotwet is een verplichtingencorrectie doorgevoerd, omdat artikel 26 een administratief begrotingstechnisch artikel is waarbij de en kas en verplichtingen aan elkaar gelijk behoren te zijn. Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Uitgaven

Er hebben afdrachten aan het BTW-compensatiefonds plaats gevonden van € 3,2 miljoen voor de sepcifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen en € 0,1 miljoen voor de Vlierdenseweg Deurne. Daarnaast worden er middelen ERMTS (€ 1 miljoen) vrachtwagenheffing (€ 2,6 miljoen), Beter Benutten (€ 0,4 miljoen) en Topsector Logistiek (€ 0,3) naar het Infrastructuurfonds geboekt. De middelen hiervoor zijn vrijgemaakt op het Infrastructuurfonds en worden steeds overgeheveld naar de begroting van Hoofdstuk XII, zodat aldaar de uitgaven gedaan kunnen worden. Op de naar de begroting van Hoofdstuk XII overgehevelde budgetten doen zich in 2019 lagere uitgaven voor dan van tevoren gepland. Voor de hiervoor genoemde posten geldt dat de dit jaar niet-bestede middelen (€ 3,7 miljoen) nu (tijdelijk) worden teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.

Licence