Base description which applies to whole site

2.5 Beleidsartikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid art. 17 (bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

40.424

51.149

39.345

‒ 2.279

37.066

Waarvan garantieverplichtingen

23.000

23.000

   

Uitgaven

27.329

31.122

29.619

‒ 924

28.695

17.01 Luchtvaart

27.329

31.122

29.619

‒ 924

28.695

17.01.01 Opdrachten

19.957

17.544

12.778

‒ 555

12.223

- Opdrachten Geluidsisolatie Schiphol

5.228

5.228

1.615

‒ 706

909

- Opdrachten Caribisch Nederland

7.790

4.878

1.952

‒ 555

1.397

- Overige opdrachten

6.939

7.438

9.211

706

9.917

17.01.02 Subsidies

4.142

4.052

4.150

‒ 197

3.953

- Leefbaarheidsfonds

1.000

1.000

1.000

0

1.000

- Subsidie tarieven Bonaire

650

650

650

‒ 1

649

- Overige subsidies

2.492

2.402

2.500

‒ 196

2.304

17.01.03 Bijdrage aan agentschappen

1.654

3.937

4.649

0

4.649

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

14

14

14

0

14

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

430

213

213

0

213

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS t.b.v. Caribisch Nederland

1.210

3.710

4.422

0

4.422

17.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

 

3.955

6.402

‒ 46

6.356

- Bijdrage Caribisch Nederland

 

3.955

6.402

‒ 46

6.356

17.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.476

1.476

1.451

‒ 196

1.255

- Waarvan bijdrage aan ICAO

1.311

1.311

1.286

‒ 166

1.120

- Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

165

165

165

‒ 30

135

17.01.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's

100

158

189

70

259

Ontvangsten

 

1.365

1.225

1.487

144

1.631

Verplichtingen

Er zijn € 2,3 miljoen minder verplichtingen aangegaan ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit is met name op het opdrachten- en subsidiebudget. Het overschot dat zich op het subsidiebudget heeft voorgedaan is het gevolg van minder aanvragen voor de regeling onderwerken graanresten (€ 0,2 miljoen). Het overschot op het opdrachtenbudget wordt voor € 0,8 miljoen veroorzaakt doordat er in 2019 geen aankopen van percelen van eigenaren met een grondpositie in het geluids- en veiligheidssloopzone Schiphol (GIS) binnen het Luchthaven indelingsbesluit hebben plaatsgevonden. Ook was er minder verplichtingenbudget benodigd dan geraamd voor Opdrachten Lelystad, Opdrachten Schiphol en Luchthavenontwikkeling en Milieu (€ 0,7 miljoen).

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Licence