Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 1. Raad van State

A Algemene doelstelling

Als adviseur voor wetgever en bestuur en als hoogste algemene bestuursrechter bijdragen aan behoud en versterking van de democratische rechtsstaat en daarbinnen aan de eenheid, legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur in brede zin, alsmede aan de rechtsbescherming van de burger.

De Grondwet en de Wet op de Raad van State vormen het wettelijk kader, waarbinnen de Raad van State zijn taken verricht. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vormt de grondslag voor zijn werkzaamheden als Raad van State van het Koninkrijk.

De Afdeling advisering van de Raad van State is belast met het onafhankelijk toezicht op de naleving van de (Europese) begrotingsregels, als bedoeld in het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur (VSCB) en artikel 5 van Verordening (EU) 473/2013.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie1.

C Beleidswijzigingen

In haar brief d.d. 17 april 2018 heeft de Minister van BZK de Tweede Kamer geïnformeerd over de afronding van de tijdens het Verantwoordingsdebat 2016 door de Minister van Financiën toegezegde taken- en middelenanalyse. (Kamerstukken II, 2017–2018 34 775, nr. 5)

Naar aanleiding van de taken- en middelenanalyse zijn, zoals vermeld in de eerste suppletoire begroting 2018, voor borging van de uitvoering van de wettelijke taken van de Hoge Colleges van Staat voor de Raad van State in deze kabinetsperiode extra middelen aan de begroting toegevoegd.

D Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

54.691

62.597

59.844

59.116

59.126

59.151

58.709

                 
 

Uitgaven:

56.173

62.597

59.844

59.116

59.126

59.151

58.709

                 

1.1

Advisering

7.519

6.173

6.080

6.091

6.091

6.091

6.091

                 

1.2

Bestuursrechtspraak

24.832

34.468

31.805

31.019

31.034

31.050

30.600

                 

1.4

Raad van State gemeenschappelijke diensten

23.822

21.956

21.959

22.006

22.001

22.010

22.018

                 
 

Ontvangsten:

1.899

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

E Toelichting op de instrumenten

De voor het jaar 2019 e.v. geraamde uitgaven zijn hoger dan de in 2017 gerealiseerde uitgaven. Dit is het gevolg van aan de begroting 2018 e.v. toegevoegde middelen ten behoeve van het beheer van systemen die digitale toegang tot de bestuursrechtspraak mogelijk maken. Ook is een eerder op de uitgavenreeks toegepaste korting wegens veronderstelde efficiency van digitalisering teruggedraaid.

Als gevolg van een wijziging in de interne systematiek van kostentoerekening zijn de uitgavenramingen 2019 van Advisering en de gemeenschappelijke diensten lager dan de gerealiseerde uitgaven 2017. Andersom is om dezelfde reden de uitgavenraming van Bestuursrechtspraak hoger dan de realisatie 2017.

1.1 Advisering

De Afdeling advisering geeft invulling aan de algemene doelstelling van de Raad van State door het tijdig uitbrengen van heldere en consistente adviezen en voorlichtingen. Sinds 2017 zijn aan de hand van de uitkomsten van gesprekken met stakeholders door de Afdeling advisering langs een aantal lijnen ambities geformuleerd. Die ambities houden in dat de Afdeling haar rol breder zal opvatten, door vaker uit eigen beweging concrete thema’s of vraagstukken te agenderen. Verder zal de Afdeling duidelijk en scherp adviseren en – indien gewenst – eerder in het proces van wetgeving worden betrokken.

De eerdere betrokkenheid van de Afdeling vergt een proactieve houding. Het «breder» adviseren (onder andere door middel van thematische sessies) betekent dat meer aandacht moet worden besteed aan de maatschappelijke/bestuurlijke context. Het scherper adviseren houdt onder meer in dat meer aandacht wordt geschonken aan de communicatie. In verband hiermee wordt ook in 2019 een kwaliteitsprogramma uitgevoerd.

In onderstaande tabel zijn de realisatie, de verwachte instroom en de planning van afhandeling van adviesaanvragen door de Afdeling advisering weergegeven.

Instroom en afhandeling adviesaanvragen (in aantallen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Instroom

409

450

450

450

450

450

450

Uitstroom

442

450

450

450

450

450

450

Bron: Meerjarenraming Afdeling Advisering

1.2 Bestuursrechtspraak

Taak van de Afdeling bestuursrechtspraak is het op de meest doelmatige en kwalitatief goede wijze afdoen van binnengekomen zaken. Tijdigheid, kenbaarheid en voorspelbaarheid en bruikbare rechtsvorming zijn daarbij belangrijke aspecten.

De Afdeling bestuursrechtspraak bestaat uit drie kamers: de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer. In onderstaande tabel is de realisatie van de afhandeling van zaken door de Afdeling bestuursrechtspraak weergegeven. De gemiddelde doorlooptijden van alle afdoeningen (hoofdzaken en voorlopige voorzieningen) zijn eveneens weergegeven.

Instroom van zaken

In de onderstaande tabel is de gerealiseerde uitstroom van zaken, de instroomverwachting voor de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer weergegeven.

Uitstroom en instroom van zaken Afdeling bestuursrechtspraak (in aantallen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ruimtelijke-ordeningskamer

1.327

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Algemene kamer

3.295

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

Vreemdelingenkamer

8.216

8.160

7.210

6.860

6.860

6.860

6.860

               

Totaal bestuursrechtspraak

12.838

13.460

12.510

12.160

12.160

12.160

12.160

Bron: Meerjarenraming Afdeling Bestuursrechtspraak, Meerjarenproductieprognose (MPP) vreemdelingenketen, oktober 2017

1.4 Raad van State gemeenschappelijke diensten

Voor een optimale efficiëntie en doelmatigheid worden de Raad en zijn Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak ondersteund door één gemeenschappelijke ambtelijke organisatie. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de onderverdeling van het uitgavenartikel. Deze onderverdeling vergroot de inzichtelijkheid van de uitgaven en draagt op die manier bij aan de transparantie van de overheidsfinanciën.

De gemeenschappelijke diensten omvatten functies die werken ten behoeve van de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van de Raad als geheel en beide afdelingen en zijn ondergebracht in verschillende directies.

Ontvangsten

De ontvangsten van de Raad van State bestaan voornamelijk uit griffierechten.

1

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4.

Licence