Base description which applies to whole site

Artikel 8 Apparaat kerndepartement

A. Apparaatsuitgaven kerndepartement/Tabel Budgettaire gevolgen

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1) en de Douane (artikel 9). Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel inclusief personele exploitatie, inhuur externen en materieel (inclusief huisvesting en ICT) voor het kerndepartement.

Budgettaire gevolgen – artikel 8 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

218.809

243.671

256.491

254.191

254.333

254.379

254.397

                   

Uitgaven

218.518

243.671

256.491

254.191

254.333

254.379

254.397

                   
 

Personeel kerndepartement

155.195

167.982

174.632

174.466

174.606

174.652

174.652

   

waarvan: Eigen personeel

146.100

159.659

164.757

165.508

165.648

165.694

165.694

   

waarvan: Inhuur externen

8.769

7.850

9.402

8.485

8.485

8.485

8.485

   

waarvan: Overig personeel

327

473

473

473

473

473

473

                   
 

Materieel kerndepartement

63.322

75.689

81.859

79.725

79.727

79.727

79.745

   

waarvan: ICT

6.239

13.570

13.806

13.166

13.166

13.166

13.166

   

waarvan: bijdrage aan SSO's

34.147

38.045

39.173

38.503

38.503

38.503

38.503

   

waarvan: overig materieel

22.935

24.074

28.880

28.056

28.058

28.058

28.076

                   

Ontvangsten

50.916

52.957

52.953

52.839

52.839

52.839

52.839

Uitgaven (en verplichtingen)

Personeel kerndepartement

Dit betreft alle personele uitgaven inclusief externe inhuur voor het kerndepartement. De inhuur is onder het rijksbreed afgesproken maximum van 10%.

Materieel kerndepartement

Dit betreft de materiële uitgaven van het kerndepartement en omvat onder andere zaken aangaande diensten, middelen en communicatie. ICT bevat voornamelijk uitgaven voor projecten. De structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties zijn overgedragen aan de Shared Service Center-ICT (SSC-ICT). De bijdrage aan Shared Service Organisaties (SSO’s) betreft onder andere huisvesting (Rijksvastgoedbedrijf), ICT, het Financieel Diensten Centrum, bedrijfszorg en beveiliging.

Ontvangsten

Deze post betreft voornamelijk ontvangsten vanuit Domeinen Roerende Zaken (DRZ) en de Auditdienst Rijk (ADR).

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën

Onderstaande tabel geeft de totale apparaatuitgaven voor het Ministerie van Financiën. Dit betreft de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de Belastingdienst, de Douane en de ZBO’s en RWT’s.

Voor de Waarderingskamer, de AFM en DNB wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor hun apparaat. Met ingang van 2015 is de overheidsbijdrage voor het financieel toezicht in Nederland afgeschaft, conform kabinetsbesluit, en ontvangen de AFM en DNB hiervoor dus geen overheidsbijdrage meer. Wel ontvangen ze nog een bijdrage voor enkele specifieke werkzaamheden, zoals toezicht op de BES-eilanden.

Totale apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën

3.155.797

3.175.584

3.019.546

2.838.192

2.715.921

2.711.982

2.671.569

Totaal departement

3.142.543

3.163.935

3.007.989

2.826.642

2.704.421

2.700.489

2.660.059

Kerndepartement

218.518

243.671

256.491

254.191

254.333

254.379

254.397

Belastingdienst

2.924.025

2.920.264

2.368.476

2.174.903

2.057.948

2.054.250

2.014.302

Douane

n.v.t.

n.v.t.

383.022

397.548

392.140

391.860

391.360

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

13.254

11.649

11.557

11.550

11.500

11.493

11.510

Waarderingskamer

1.574

1.887

1.925

1.925

1.925

1.925

1.925

AFM

339

405

405

480

505

505

505

DNB

3.341

4.357

4.227

4.145

4.070

4.063

4.080

NLFI

8.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

C. Apparaatsuitgaven kerndepartement per directoraat-generaal

In onderstaande tabel worden de apparaatsuitgaven kerndepartement per directoraat-generaal (DG) van het kerndepartement uitgesplitst. De apparaatsuitgaven van het DG Belastingdienst (exclusief die van de Douane) worden verantwoord op artikel 1 Belastingen en van de Douane op artikel 9 Douane.

Apparaatsuitgaven kerndepartement per DG (bedragen x € 1.000)

Directoraat-generaal

2019

Totaal kerndepartement

256.491

Generale Thesaurie

24.272

DG Rijksbegroting

23.141

SG-cluster

192.388

DG Fiscale Zaken

16.690

D. Taakstellingen

De taakstellingen die het kerndepartement en de Belastingdienst opgelegd hebben gekregen voor de apparaatsuitgaven zijn structureel ingevuld.

Licence