Base description which applies to whole site

3.8 Art.nr. 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

A. Algemene doelstelling

De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat leerlingen vanaf 18 jaar in het voortgezet onderwijs (vo) en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Financieren: De Minister financiert het stelsel waarbij de financiële toegankelijkheid is gewaarborgd. De leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage, een eventuele bijdrage in de schoolkosten en een eventuele bijdrage in het les- of cursusgeld.

Indicatoren/kengetallen

Voor indicatoren/kengetallen over de WTOS wordt verwezen naar Onderwijs in Cijfers

Tabel 12.1 Normbedragen WTOS in euro’s (per maand, tenzij anders vermeld)
 

Schoolkosten

Les- of cursusgeld

Basistoelage thuiswonend

Basistoelage uitwonend

VO 18+ (vanaf 18 jaar):

       

vo onderbouw

80,14

   

265,01

niet bekostigd vo onderbouw

109,73

96,25

113,66

265,01

vo bovenbouw

87,74

 

113,66

265,01

niet bekostigd vo bovenbouw

117,37

96,25

113,66

265,01

vso

53,24

 

113,66

265,01

vavo

117,37

96,25

113,66

265,01

           

TS 18+ deeltijd en vavo 18+ deeltijd:1

       

bij 540 of meer lesminuten per week

315,87

364,80

   

tussen 270 en 540 minuten per week

212,81

243,20

   
           

Lerarenopleidingen1

738,24

567,23

   

Peildatum schooljaar 2018/2019

1

Bedragen per schooljaar

Toelichting:

De normbedragen zijn gedifferentieerd naar schoolsoort en naar fase (boven- en onderbouw) op basis van kostenverschillen. Havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 worden tot de vo bovenbouw gerekend, de andere schoolsoorten in het vo tot de onderbouw.

C. Beleidswijzigingen

Er zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen voorzien.

D. Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 12.2 Budgettaire gevolgen van beleid art. 12 (Bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

92.792

93.701

93.071

91.523

90.764

90.279

88.579

Totale uitgaven

92.792

93.701

93.071

91.523

90.764

90.279

88.579

Waarvan juridisch verplicht (%)

   

100%

       
               

Inkomensoverdracht

76.913

77.733

77.180

75.634

74.883

74.406

72.731

TS 17-

4

0

0

0

0

0

0

 

Minderjarige deelnemers bol (R)

4

0

0

0

0

0

0

TS 18+

5.968

5.968

5.968

5.968

5.968

5.968

5.968

 

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.741

3.741

3.741

3.741

3.741

3.741

3.741

 

Deeltijd vo (R)

2.227

2.227

2.227

2.227

2.227

2.227

2.227

VO 18+

70.941

71.765

71.212

69.666

68.915

68.438

66.763

 

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

6.204

6.383

6.459

6.446

6.426

6.413

6.339

 

Meerderjarige scholieren vo (R)

58.773

60.229

59.664

58.258

57.675

57.384

55.945

 

Meerderjarige scholieren vso (R)

4.242

4.121

4.057

3.930

3.782

3.609

3.447

 

STOEB/ALR (NR)

1.722

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

                   

Bijdrage aan agentschappen

15.879

15.968

15.891

15.889

15.881

15.873

15.848

 

Dienst Uitvoering Onderwijs (R)

15.879

15.968

15.891

15.889

15.881

15.873

15.848

Ontvangsten

3.813

3.685

3.657

3.580

3.543

3.520

3.437

 

TS 17- (R)

144

0

0

0

0

0

0

 

TS 18+ (R)

158

158

158

158

158

158

158

 

VO 18+ (R)

3.511

3.527

3.499

3.422

3.385

3.362

3.279

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

Budgetflexibiliteit

Van het totale budget voor artikel 12 is voor 2019 100 procent juridisch verplicht op basis van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Alternatieve aanwending vereist wijziging van wet- en regelgeving. De geraamde DUO-uitgaven zijn volledig benodigd voor de uitvoering van de Wet.

E. Toelichting op de financiële instrumenten

Inkomensoverdracht

Onderstaande aantallen geven een indicatie van het gebruik van de diverse regelingen. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld. Uitgangspunt is dat de WTOS wordt benut door de groepen voor wie ze bedoeld is.

Tabel 12.3 Aantal gebruikers per regeling (vanaf 2018 afgeronde raming)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Aantal gebruikers TS 17-

0

0

0

0

0

0

0

Aantal gebruikers TS 18+

6.363

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

Aantal gebruikers VO 18+

35.808

35.900

35.600

34.800

34.400

34.100

33.300

Bron 2017: realisatiegegevens DUO; Bron 2018 – 2023: ramingsmodel SF

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten

De geraamde ontvangsten hebben betrekking op te veel of ten onrechte uitgekeerde WTOS-uitkeringen.

Licence