Base description which applies to whole site

Niet-beleidsartikel 99 Nog onverdeeld

Algemene Doelstelling

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan. Het artikel dient hoofdzakelijk als tussenstation voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de IenW begroting, zoals loon- en prijsbijstelling. Ook taakstellingen die nog niet direct kunnen worden doorgeboekt worden op dit artikel geadministreerd.

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. 99 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

0

– 20.194

– 15.973

– 13.840

– 15.769

– 15.766

– 15.759

Uitgaven:

0

– 20.060

– 15.992

– 13.840

– 15.769

– 15.766

– 15.759

Loonbijstelling

0

– 32

– 485

– 722

– 1.041

– 1.028

– 1.027

Prijsbijstelling

0

368

696

994

1.260

1.170

1.685

Onvoorzien

0

– 20.396

– 16.203

– 14.112

– 15.988

– 15.909

– 15.900

Toelichting

Volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn bij de Eerste suppletoire begroting 2018 middelen ten behoeve van Cyber-security aan de begroting toegevoegd. Deze middelen zijn in afwachting van een verdere verdeling geplaatst op dit artikel.

Aanvullend is er op dit artikel de structurele onderuitputting van € 20 miljoen, oplopend naar € 23 miljoen vanaf 2021, ingeboekt in afwachting van een concrete invulling. In de loop van het jaar wordt deze concreet ingevuld met onderuitputting, waarvan bij aanvang van het jaar nog niet bekend is waar deze precies optreedt.

Licence