Base description which applies to whole site

Niet-beleidsartikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Algemene Doelstelling

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met uitzondering van de agentschappen Inspectie Leefomgeving en Transport, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en Rijkswaterstaat. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en materieel voor het kerndepartement.

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

371.489

294.359

293.059

286.588

282.877

282.864

282.868

Uitgaven:

334.417

310.653

299.115

289.372

283.069

282.951

282.863

98.01

Personele uitgaven

228.170

229.332

223.422

213.087

204.460

203.798

202.233

 

– waarvan eigen personeel

198.489

195.145

193.622

193.321

187.257

186.462

185.761

 

– waarvan externe inhuur

21.853

26.186

21.241

9.606

7.363

8.106

8.106

 

– waarvan overige personele uitgaven

7.828

8.001

8.559

10.160

9.840

9.230

8.166

98.02

Materiële uitgaven

106.247

81.321

75.693

76.285

78.609

79.153

80.630

 

– waarvan ICT

21.816

24.668

20.383

18.098

19.838

19.872

20.103

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

66.555

40.620

34.527

36.839

36.736

36.737

36.136

 

– waarvan overige materiële uitgaven

17.875

16.033

20.783

21.348

22.035

22.544

24.071

Ontvangsten

18.224

14.888

5.430

5.430

5.430

5.430

5.430

98.01 Personele uitgaven

Toelichting op de financiële instrumenten

Dit betreft alle uitgaven van het eigen personeel, de externe inhuur en postactieven voor het kerndepartement.

Eigen personeel

Onder uitgaven eigen personeel vallen de loonkosten en de uitgaven voor de personele exploitatie.

  • Onder loonkosten wordt verstaan alle uit de rechtspositiebepalingen en aanverwante (wettelijke) regelingen voortvloeiende uitgaven aan en ten behoeve van de werknemers, zoals salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, vergoedingen voor inbesteding van personeel, toelagen, toeslagen en vergoedingen, gratificaties, onkostenvergoedingen waaronder woon-werkverkeer (ook collectieve inkoop openbaar vervoerskaarten), sociale lasten en de bijdrage aan de zorgverzekeringswet, pensioenpremies en de eindheffing loonbelasting.

  • Onder personele exploitatie worden andere personele uitgaven verstaan zoals verhuiskosten, hotels in het kader van dienstreizen, werving en selectie, keuringen, assessments, outplacement, loopbaanbegeleiding en re-integratie, arbeidsgezondheidskundige begeleiding, werkplekaanpassing, uitbesteding arbo-dienstverlening, bedrijfshulpverlening, representatie voor eigen personeel, opleiding, coaching, training, bezoek van symposia en congressen, personeelsevenementen, bijeenkomsten en recepties, noodzakelijke contributies van personeel, uitgaven sociaal flankerend beleid en dergelijke.

Externe inhuur

Dit betreft de uitgaven voor externe inhuur.

Overige personele uitgaven

De overige personele uitgaven betreft de uitgaven aan postactieven. Onder postactieven wordt verstaan uitgaven aan en ten behoeve van voormalig personeel, voor zover niet ten laste komend van derden (pensioen- of uitkeringsfonds) zoals Functioneel leeftijdsontslag (FLO), werkloosheidsuitkeringen, wachtgelden en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten van derden.

98.02 Materiële uitgaven

Dit betreft materiele uitgaven van het kerndepartement waarvoor geldt dat deze betrekking hebben op uitgaven die bedoeld zijn voor activiteiten ter ondersteuning van het primaire proces.

ICT bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties. De bijdrage aan de Shared Service Organisaties betreft onder andere P-Direkt (Salarisbedrijf van het Rijk), FM Haaglanden en het Rijksvastgoedbedrijf.

Apparaatsuitgaven per dienstonderdeel van de Bestuurskern (bedragen x € 1.000)
 

2019

Totaal apparaat Bestuurskern

296.837

   

Directoraat-Generaal Mobiliteit

32.282

Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal

27.520

Directoraat-Generaal Water en Bodem

19.646

Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken

18.725

Beleids- en Bestuursondersteuning

34.307

Financiën en Bedrijfsvoering

118.678

– waarvan IenW-brede apparaatsuitgaven

71.239

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

21.445

Planbureau voor de Leefomgeving

24.234

Deze tabel splitst de apparaatsuitgaven van het kerndepartement per integratieonderdeel uit voor het jaar 2019.

Extracomptabele verwijzingen

Apparaatsuitgaven Staf Deltacommissaris (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal apparaatsuitgaven Staf Deltacommissaris

1.503

2.142

1.830

1.830

1.830

1.830

1.830

De apparaatskosten van de Staf Deltacommissaris worden in lijn met de Waterwet op het Deltafonds begroot en verantwoord (zie artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven van het Deltafonds).

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal apparaatskosten agentschappen

1.239.612

1.252.062

1.255.383

1.253.477

1.223.023

1.188.887

1.185.492

               

RWS

1.031.132

1.058.322

1.060.001

1.062.551

1.032.412

999.671

996.276

ILT

152.664

145.599

148.861

144.245

143.834

143.839

143.839

KNMI

55.816

48.141

46.521

46.681

46.777

45.377

45.377

Drie agentschappen vallen onder IenW: Rijkswaterstaat (RWS), de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) en het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI). Bovenstaand zijn de begrote apparaatskosten van deze agentschappen opgenomen. IenW draagt hier deels aan bij. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de agentschapsparagrafen.

Apparaatsuitgaven ZBO's en RWT's (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal apparaatsuitgaven ZBO's en RWT's

656.031

495.227

542.227

539.227

531.227

529.227

527.227

               

ProRail

472.000

490.000

537.000

534.000

526.000

524.000

522.000

Kadaster

179.000

           

StAB

5.031

5.227

5.227

5.227

5.227

5.227

5.227

Daarnaast verstrekt IenW bijdragen aan drie begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: ProRail, Kadaster en StAB. (De geplande structurele overheveling per 1/1/2018 van StAB naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie is nog niet geformaliseerd). Het Kadaster is per 1-1-2018 overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Voor meer informatie over ZBO’s en RWT’s van IenW zie de bijlage ZBO’s en RWT’s van deze begroting.

Apparaatsuitgaven ministerie (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

2.230.059

2.056.660

2.095.491

2.080.812

2.037.290

2.001.036

1.995.353

Totaal apparaatsuitgaven kerndepartement

334.416

309.371

297.881

288.108

283.040

282.922

282.634

Totaal apparaatskosten agentschappen

1.239.612

1.252.062

1.255.383

1.253.477

1.223.023

1.188.887

1.185.492

RWS

1.031.132

1.058.322

1.060.001

1.062.551

1.032.412

999.671

996.276

ILT

152.664

145.599

148.861

144.245

143.834

143.839

143.839

KNMI

55.816

48.141

46.521

46.681

46.777

45.377

45.377

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

656.031

495.227

542.227

539.227

531.227

529.227

527.227

ProRail

472.000

490.000

537.000

534.000

526.000

524.000

522.000

Kadaster

179.000

           

StAB

5.031

5.227

5.227

5.227

5.227

5.227

5.227

Licence