Base description which applies to whole site
+

3.3.3 Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan. Het artikel dient hoofdzakelijk als tussenstation voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de IenW begroting, zoals loon- en prijsbijstelling. Ook taakstellingen die nog niet direct kunnen worden doorgeboekt worden op dit artikel geadministreerd.

Tabel Budgetaire gevolgen van beleid artikel 99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x €1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

 

Verplichtingen

0

0

0

0

0

‒ 15.973

15.973

1

Uitgaven

0

0

0

0

0

‒ 15.992

15.992

1

Nominaal en Onvoorzien

0

0

0

0

0

‒ 15.992

15.992

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 
  • 1. Zoals toegelicht bij 1e suppletoire begroting (Kamerstukken II 2018-2019, 35 210, nr. 1) betreft deze mutatie grotendeels de budgettaire invulling van de taakstellende onderuitputting. Daarnaast zijn toegevoegde middelen bij Eerste suppletoire begroting 2018 vanuit artikel 99 toegevoegd aan het Deltafonds en artikel 98.

Licence