Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

921.616

 

921.616

‒ 63.675

857.941

976.743

‒ 347.426

196.378

‒ 344.755

Uitgaven

451.893

 

451.893

‒ 137.736

314.157

‒ 173.150

‒ 111.279

‒ 210.131

‒ 232.904

waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

17.02

Betuweroute

0

 

0

0

0

    

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

4.420

 

4.420

0

4.420

1.405

   

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

6.859

 

6.859

3.890

10.749

‒ 695

390

390

390

17.07

ERMTS

155.813

 

155.813

‒ 95.346

60.467

‒ 74.906

‒ 7.823

‒ 90.455

‒ 175.694

17.07.01

Realisatieprogramma ERTMS

151.456

 

151.456

‒ 94.329

57.127

‒ 74.906

‒ 7.823

‒ 90.455

‒ 175.694

17.07.02

Planuitwerkingsprogramma ERMTS

4.357

 

4.357

‒ 1.017

3.340

    

17.08

ZuidasDok

85.990

 

85.990

‒ 29.780

56.210

    

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

198.811

 

198.811

‒ 16.500

182.311

‒ 98.954

‒ 103.846

‒ 120.066

‒ 57.600

17.10.01

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma

151.226

 

151.226

9.275

160.501

‒ 66.087

‒ 52.590

‒ 65.885

‒ 47.824

17.10.02

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; planuitwerking

47.585

 

47.585

‒ 25.775

21.810

‒ 32.867

‒ 51.256

‒ 54.181

‒ 9.776

Ontvangsten

46.141

 

46.141

‒ 11.739

34.402

‒ 11.253

27.619

 

130.570

17.09

Ontvangsten

46.141

 

46.141

‒ 11.739

34.402

‒ 11.253

27.619

 

130.570

Toelichting

Actualisatie programma Megaprojecten verkeer en vervoer

Om de projectbudgetten binnen Megaprojecten verkeer en vervoer aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget in 2020 met € 63,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 1.188,8 miljoen) en de actualisatie van de projectplanningen (– € 1.250,3 miljoen).

17.07 ERTMS

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 van € 95,3 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 56,7 miljoen) en de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (- € 151,5 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 56,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 56,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door het opvolgen van de aanbeveling van het Bureau ICT toetsing waardor de programmabeslissing later is genomen dan gepland.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor ERTMS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

17.08 ZuidasDok

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 29,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 15,6 miljoen) en de actualisatie van het programma (- € 45,4 miljoen).

Saldo 2019 ZuidasDok

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 15,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 15,6 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma ZuidasDok

Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project ZuidasDok wordt het kasbudget in 2020 met € 45,4 miljoen verlaagd.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 van € 16,5 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 20 miljoen), actualisatie van het programma (- € 130,6 miljoen) en de kasschuif met het rijksbrede bugettaire beeld (+ € 133,9 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 20 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 20 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verlaagd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is onder andere veroorzaakt door het versneld uitvoeren van werkzaamheden in het project Spooromgeving Geldermalsen, Amsterdam Centraal Station en corridor goederen Zuid-Nederland.

Actualisatie programma PHS

Als gevolg van het actualiseren van de kasreeksen van PHS wordt het kasbudget in 2020 met € 130,6 miljoen verlaagd.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor PHS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

17.09 Ontvangsten

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 met € 11,7 miljoen is gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (€ 155,5 miljoen) en actualisatie van de ontvangstenramingen (- € 167,2 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 155,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 155,5 miljoen minder ontvangsten zijn binnengekomen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is voornamelijk veroorzaakt door de ontvangsten voor het PHS-project Meteren Boxtel (€ 130,5 miljoen) en de ontvangsten voor het project ZuidasDok (€ 27,7 miljoen).

Actualisatie ontvangsten

Als gevolg van het actualiseren van de ontvangstenramingen is in totaal € 167,2 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Grootste verschuivingen vinden plaats op de ontvangsten voor PHS-project Meteren Boxtel. De ontvangst van € 130,5 miljoen schuift door naar 2024. Daarnaast schuiven de ontvangsten van € 36,7 miljoen voor het project ZuidasDok door naar de jaren 2022 en 2025.

Licence