Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 32,8 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door een verrekening van de specifieke uitkering aan de provincie Limburg met het Netto Financieel Effect voor NS met de concessieprijs (per saldo € 20,4 miljoen). Deze mutatie wordt nader toegelicht onder uitgaven. Daarnaast is het verwachte verplichtingenbudget van ERTMS in 2020 te positief ingeschat waardoor € 54 miljoen doorschuift naar 2021 en stond er ten onrechte saldo op het verplichtingenbudget afrekening voorschotten (- € 11,5 miljoen).

Uitgaven

17.07 ERTMS

Op dit artikelonderdeel heeft een overschrijding van € 20,4 miljoen plaatsgevonden. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2020/21, 35570, nr. 100) is een overschrijding aangekondigd van € 34,5 miljoen (kas- en verplichtingenbudget) voor een specifieke uitkering aan de provincie Limburg ten behoeve van de inbouw van ERTMS in de vloot van de regionale concessiehouder. Aanvankelijk was de planning dat de uitkering pas in 2021 zou worden uitgekeerd, maar de uitwerking van de projectplannen is sneller gegaan dan verwacht waardoor met de provincie was afgesproken dat het bedrag nog in 2020 uitbetaald zou worden. Dit is ook daadwerkelijk gebeurd. Tevens is het Netto Financieel Effect voor NS van de ombouw van treinen in het kader van ERTMS voor 2020 (€ 10,8 miljoen) verrekend met de concessieprijs 2020. Voor deze lagere ontvangst wordt ook het uitgavenbudget van ERMTS verlaagd. Daarnaast schuift € 3,3 miljoen door naar 2021. Per saldo is dit artikelonderdeel toegenomen met € 20,4 miljoen.

17.08 Zuidasdok

De verlaging van het kasbudget ad € 6,9 miljoen bij Slotwet wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij het project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 16).

Licence