Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

15

Hoofdvaarwegennet

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

973.825

 

973.825

178.929

1.152.754

31.560

13.365

39.710

34.226

Uitgaven

994.399

 

994.399

32.859

1.027.258

10.167

‒ 29.675

48.485

44.980

waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

15.01

Verkeersmanagement

8.830

 

8.830

2.000

10.830

1.500

1.000

350

150

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.830

 

8.830

2.000

10.830

1.500

1.000

350

150

15.02

Beheer onderhoud en vervanging

398.074

 

398.074

‒ 821

397.253

54.351

‒ 16.683

20.432

40.826

15.02.01

Beheer en onderhoud

331.829

 

331.829

12.669

344.498

16.349

9.039

2.339

2.338

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

311.509

 

311.509

12.818

324.327

16.450

9.140

2.440

2.440

15.02.04

Vervanging

66.245

 

66.245

‒ 13.490

52.755

38.002

‒ 25.722

18.093

38.488

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

 

0

 

0

    

15.03

Aanleg

171.166

 

171.166

53.731

224.897

‒ 41.439

15.013

32.146

6.653

15.03.01

Realisatieprogramma

171.166

 

171.166

4.625

175.791

‒ 86.555

1.159

15.416

8.319

15.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

0

 

0

49.106

49.106

45.116

13.854

16.730

‒ 1.666

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.348

 

1.348

‒ 94

1.254

‒ 389

‒ 182

  

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

75.293

 

75.293

‒ 19.001

56.292

‒ 1.195

‒ 26.565

‒ 2.003

‒ 209

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

341.036

 

341.036

‒ 3.050

337.986

‒ 3.050

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

15.06.01

Apparaatskosten RWS

309.221

 

309.221

‒ 2.755

306.466

‒ 2.755

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

309.221

 

309.221

‒ 2.755

306.466

‒ 2.755

‒ 2.440

‒ 2.440

‒ 2.440

15.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

31.815

 

31.815

‒ 295

31.520

‒ 295

   
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

31.815

 

31.815

‒ 295

31.520

‒ 295

   

15.07

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

    

Ontvangsten

154.888

 

154.888

‒ 19.414

135.474

1.119

‒ 1

‒ 70

‒ 266

15.09

Ontvangsten

154.888

 

154.888

‒ 19.414

135.474

1.119

‒ 1

‒ 70

‒ 266

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdvaarwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op de planuitwerking en verkenning in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2020 met € 179 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 136 miljoen) en de actualisatie van de projectplanningen (– € 52 miljoen).

Daarnaast is er met name op het programma Vervanging en Renovatie (+ € 39,8 miljoen in 2020) en de Nieuwe Sluis Terneuzen (+ € 38,3 miljoen in 2020) een verplichtingenbijstelling doorgevoerd om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Tot slot is er € 12 miljoen in 2020 en 2021 en € 6 miljoen in 2022 vanuit de jaren 2026-2028 toegevoegd ten behoeve van de versnelling van werkzaamheden beheer en onderhoud (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106).

15.01 Verkeersmanagement

Ten behoeve van het programma Beter Bediend is € 5 miljoen toegevoegd aan dit artikelonderdeel vanuit de investeringsruimte Vaarwegen, waarvan € 2 miljoen in 2020 (Kamerstukken II, 2018–2019, 31 409, nr. 219).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2019 (+ € 19 miljoen) en de actualisatie van het programma (- € 20 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 19 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 19 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Dit heeft volledig betrekking op het instrument 15.02.04 Vervanging.

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervanging en planuitwerking en verkenning (- € 20 miljoen):

 • Beheer en onderhoud (+ € 12 miljoen): dit betreft een versnelling van € 12 miljoen naar 2020 en 2021 en € 6 miljoen naar 2022 vanuit de jaren 2026-2028 ten behoeve van de versnelling van werkzaamheden beheer en onderhoud (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106). Dit verklaart de hogere bijdrage aan het agentschap RWS in 2020;

 • Vervanging (- € 32 miljoen): Programma Vervanging en Renovatie (- € 15 miljoen) en de reservering Vervanging en Renovatie voor toekomstige VenR-projecten (- € 17 miljoen).

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 53,7 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:

 • verhogingen door de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 15 miljoen);

 • verschillende programma actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma (+ € 98,9 miljoen);

 • het doorvoeren van de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (+ € 9,5 miljoen);

 • een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 5 miljoen);

 • een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (– € 72,5 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 15 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 15 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen binnen de projecten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning (– € 72,5 miljoen). De grootste verschuivingen vinden betreffende volgende projecten:

 • Maasroute fase 2 (– € 13,2 miljoen in 2020): als gevolg van problema-tiek rondom het afsluiten van het contract is er vertraging opgelopen bij het project Verbreding Julianakanaal (Kamerstukken II 2018/19, 35 000-A, nr. 24);

 • Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (- € 35 miljoen in 2020): in afwachting van de bestuursovereenkomst worden minder uitgaven verwacht in 2020;

 • Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 18 miljoen in 2020): als gevolg van de saneringsopgave op de locatie Schependijk lopen de werkzaamheden vertraging op (- € 10 miljoen). Daarnaast wordt de toevoeging van Vlaanderen van € 8 miljoen aan de risicoreservering die is ontvangen in 2019 naar 2024 geschoven.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (15.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Overboeking EZK: scheepvaartveiligheid Windenergie Op Zee

Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee (samenhangend met de Routekaart 2023 en 2030) zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 5 miljoen in 2020).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 19 miljoen in 2020 is het gevolg van programma actualisaties (– € 18,2 miljoen in 2020) en de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 0,8 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 0,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 0,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen

Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen op de volgende budgetten verschoven tussen geïntegreerde contractvormen en planuitwerking en verkenning:

 • Zeetoegang IJmond (- € 20,5 miljoen): de risicoreservering wordt vanuit 2020 naar latere jaren geschoven;

 • Sluis Eefde (+ € 2,9 miljoen): in 2020 worden aanvullende werkzaamheden gedaan in verband met PFAS.

15.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 19,4 miljoen in 2020 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 20,5 miljoen). Overige kleinere actualisaties van het ritme van de ontvangsten (+ € 0,5 miljoen) en een ontvangst voor de Goederenvervoercorridor (+ € 0,5 miljoen) verklaren het resterend verschil.

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 20,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 20,5 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Er wordt € 0,5 miljoen ontvangen van betrokken provincies en het Havenbedrijf Rotterdam als bijdrage aan het programma goederenvervoercorridor.

Licence