Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

2.422

 

2.422

42.684

45.106

‒ 1

‒ 2

‒ 1

 

Uitgaven

2.287

 

2.287

42.721

45.008

    

waarvan juridisch verplicht

    

0%

    

18.06

Externe veiligheid

2.287

 

2.287

3.357

5.644

    

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

0

 

0

39.364

39.364

    

18.11

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

    

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

 

0

 

0

    

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

         

18.15

Ramingsbijstelling en Kasschuif

0

 

0

 

0

    

18.16

Reservering Omgevingswet

0

 

0

 

0

    

Ontvangsten

   

74.526

74.526

    

18.09

Ontvangsten

   

25.945

25.945

    

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

   

48.581

48.581

    
Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2020 met € 42,7 miljoen verhoogd. Dit komt door de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 16,8 miljoen). Dit betekent dat in 2019 € 16,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Daarnaast is het surplus eigen vermogen van RWS over 2019 afgeroomd (+ € 25,9 miljoen).

18.06 Externe veiligheid

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 3,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 3,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 39,4 miljoen verhoogd. Dit komt door de verwerking van het saldo 2019 (+ € 13,4 miljoen) en de afroming eigen vermogen van RWS over het jaar 2019 (+ € 25,9 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 13,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 13,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Afroming eigen vermogen RWS 2019

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximum van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds. Over het jaar 2019 gaat het om een afroming van € 25,9 miljoen.

Ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten op dit artikel met € 74,5 miljoen is het gevolg van de afroming van het eigen vermogen RWS en het toevoegen van het voordelige saldo van het fonds over het jaar 2019.

18.09 Ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten op dit artikelonderdeel met € 25,9 miljoen is het gevolg van de afroming eigen vermogen RWS over het jaar 2019.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelige saldo van het fonds over het jaar 2019 € 48,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2020 geheel ten gunste gebracht van dit artikelonderdeel. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Licence