Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

921.616

857.941

68.263

‒ 517.112

409.092

Uitgaven

451.893

314.157

68.481

8.809

391.447

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

17.02 Betuweroute

0

0

0

 

0

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

4.420

4.420

0

‒ 3.936

484

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

6.859

10.749

0

‒ 3.352

7.397

17.07 ERTMS

155.813

60.467

18.388

‒ 15.046

63.809

17.07.01 Planuitwerking ERTMS

151.456

57.127

17.953

‒ 13.119

61.961

17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS

4.357

3.340

435

‒ 1.927

1.848

17.08 ZuidasDok

85.990

56.210

29.522

11.773

97.505

17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer

198.811

182.311

20.571

19.370

222.252

17.10.01 Realisatieprogramma PHS

151.226

160.501

21.167

17.923

199.591

17.10.02 Planuitwerking PHS

47.585

21.810

‒ 596

1.447

22.661

Ontvangsten

46.141

34.402

26.528

11.653

72.583

17.09 Ontvangsten

46.141

34.402

26.528

11.653

72.583

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen van € 517,1 miljoen worden met name veroorzaakt door het saldo 2020:

  • ERTMS (+ € 249,7 miljoen): eind 2020 zal IenW de subsidiebeschikking verstrekken aan ProRail om over de hele linie projecten op te starten voor de uitrol van ERTMS. Dit budget zal niet in een keer worden vrijgegeven, dat gebeurt pas nadat de programmadirectie ERTMS, conform de geldende governance binnen het programma, de onderliggende projectplannen heeft goedgekeurd. De programmadirectie ERTMS geeft tevens een zwaarwegend advies voordat de subsidie wordt vastgesteld, waarbij wordt getoetst of de middelen doelmatig en doelgericht worden besteed.

  • PHS (+ € 98,9 miljoen): per saldo wordt € 98,9 miljoen naar voren gehaald ten behoeve van realisatiebeschikkingen.

  • Zuidasdok (- € 859,2 miljoen): de lagere verplichtingen bij het project Zuidasdok is het gevolg van het doorschuiven van het saldo naar 2021, omdat het contract met de oude aannemer is verbroken.

Uitgaven

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 3,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2020. In 2020 heeft de eindevaluatie groot project HSL-Zuid plaatsgevonden. Het restbudget bedraagt nog circa € 8 miljoen. Hiervan heeft ruim € 3 miljoen euro betrekking op de afwikkeling van grondverwerving. De afwikkeling van de grondverwerving wordt verricht door ProRail en de uitgaven worden in 2021 verwacht. Hiervoor wordt € 3,6 miljoen van 2020 naar 2021 geboekt.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De mutaties bij 2e suppletoire begroting op dit artikel betreft een verlaging van € 3,4 miljoen. Dit bestaat uit de verwerking van het saldo 2020. Dit wordt met name veroorzaakt doordat € 2,6 miljoen voor het verdiepen Nieuwe Waterweg doorschuift naar volgend jaar.

17.07 ERTMS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 15 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (- € 16 miljoen). Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 32,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 48,5 miljoen, waardoor een voordelig saldo van € 16 miljoen ontstaat. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt op het realisatieprogramma ERTMS waarbij kasbudget wordt doorgeschoven naar 2021 (- € 46,6 miljoen).

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 11,7 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo 2020 uit 2021. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 15).

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 19,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (€ 18,9 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 35,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 16,1 miljoen, waardoor een nadelig saldo van € 18,9 miljoen ontstaat. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

  • PHS Meteren-Boxtel (- € 11,4 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat aankoop van gronden en panden meer tijd in beslag neemt dan gepland. Daarnaast vinden de aanpassingen aan kabels en leidingen van «derden» later plaats dan verwacht waardoor de hiermee samenhangende uitgaven verschuiven.

  • OV SAAL MLT (- € 10,7 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat rekening was gehouden met een hogere inzet van ProRail (uren x tarief) voor het project Multimodale Knoop Schiphol (MKS). Met de Voorkeursbeslissing MKS vervalt het maatregelenpakket Schiphol als separaat project binnen PHS en valt de inzet voor 2020 fors lager uit.

  • PHS Rijkswijk-Rotterdam (- € 8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door vertraging bij het verwerven van de gronden en het opnieuw aanbesteden van een deelcontract waardoor er uitgaven verschuiven naar 2021.

  • PHS Amsterdam (+ € 7,6 miljoen): de eerder voor 2020 ingeschatte uitgaven zijn bijgesteld op basis van het actuele termijnschema van de aannemer.

Bijdrage derden

Tevens zijn er bijdragen derden ontvangen (€ 0,4 miljoen): voor een aantal projecten is de ontvangst hoger dan de gerealiseerde uitgaven. Oorzaak is dat de betreffende projecten nagenoeg gereed zijn. Deze afrekening wordt in 2020 geboekt en in dit lopende het jaar wordt deze negatieve realisatiestand niet meer ingelopen door nieuwe uitgaven. Om de restverplichting ten behoeve van ProRail aan de uitgavenkant gelijk te houden wordt het projectbudget aan de uitgavenkant opgehoogd met het bedrag van de ontvangst.

Ontvangsten

17.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11,7 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van het saldo (€ 11,2 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door de EU subsidies ten behoeve van ERTMS (€ 7,3 miljoen) en een ontvangst van de gemeente Amsterdam ten behoeve van de Zuidasdok (€ 3,4 miljoen). Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 15).

Licence