Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

33.140

0

33.140

250

33.390

0

0

0

0

          

Uitgaven

33.140

0

33.140

250

33.390

0

0

0

0

2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering

33.140

0

33.140

250

33.390

0

0

0

0

          

Ontvangsten

1.217

0

1.217

0

1.217

0

0

0

0

Toelichting

Er hebben kleine mutaties plaatsgevonden op het uitgavenbudget.

Licence