Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. De Nationale ombudsman

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

19.800

0

19.800

850

20.650

850

850

850

850

          

Uitgaven

19.800

0

19.800

850

20.650

850

850

850

850

3.1 Taakuitoefening Nationale ombudsman

17.627

0

17.627

500

18.127

500

500

500

500

3.2 Taakuitoefening medeoverheden

2.173

0

2.173

350

2.523

350

350

350

350

          

Ontvangsten

2.189

0

2.189

350

2.539

350

350

350

350

Toelichting

Kinderombudsman

Voor de wettelijke taken van de Kinderombudsman levert het Ministerie van VWS een bijdrage.

Licence