Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Raad van State

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Raad van State (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

67.034

0

67.034

5.334

72.368

0

0

0

0

          

Uitgaven

67.034

0

67.034

5.334

72.368

0

0

0

0

1.1 Advisering

6.545

0

6.545

1.143

7.688

0

0

0

0

1.2 Bestuursrechtspraak

37.286

0

37.286

4.000

41.286

0

0

0

0

1.4 Raad van State gemeenschappelijke diensten

23.203

0

23.203

191

23.394

0

0

0

0

          

Ontvangsten

1.950

0

1.950

0

1.950

0

0

0

0

Toelichting

1.1 Advisering

Uitvoeringskosten Klimaatwet

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt bij aan extra taken die de Raad van State heeft naar aanleiding van de uitvoering van de Klimaatwet.

1.2 Bestuursrechtspraak

Hoger Beroep Vreemdelingen

Er is sprake van een bijstelling (verhoging) van de raming 2020 voor het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV).

Licence