Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 9. Kiesraad

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Kiesraad (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

2.465

0

2.465

638

3.103

1.200

150

0

0

          

Uitgaven

2.465

0

2.465

1.523

3.988

2.381

150

0

0

9.1 Kiesraad

2.465

0

2.465

1.523

3.988

2.381

150

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

9.1 Kiesraad

Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)

Vanuit de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) ontvangt de Kiesraad een bijdrage voor de ontwikkeling van de nieuwe versie van OSV. Voor de landelijke verkiezingen van 2021 en de decentrale verkiezingen van 2022 zijn er tevens middelen toegevoegd aan de begroting van de Kiesraad voor het beheer en onderhoud van OSV.

Licence