Base description which applies to whole site

2.1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

65.271

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

1. Eindejaarsmarge 2019

1

673

2. Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK

1

‒ 57

3. Eindejaarsmarge toedeling naar CTIVD

1

‒ 26

4. Loon- en prijsbijstelling 2020

1

2.041

5. Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK

1

‒ 86

6. Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD

1

‒ 78

7. Diverse overboekingen van de begroting van AZ

1

‒ 10

8. Bijdrage AZ-Next

1

3.600

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

71.328

Toelichting

  • 1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan de begroting van Algemene Zaken.

  • 2. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.

  • 3. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

  • 4. Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

  • 5. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning.

  • 6. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

  • 7. Dit zijn diverse overboekingen van de begroting van Algemene Zaken.

  • 8. Bijdrage voor het ICT-project AZ-Next, naast binnen de begroting van AZ vrijgemaakte middelen. AZ-Next betreft een automatiseringsproject voor vervanging van de totale ICT- Infrastructuur voor Algemene Zaken.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

3.983

Belangrijkste Suppletoire mutatie:

  

1. Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2020

1

50

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

4.033

Toelichting

  • 1. Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

65.271

0

65.271

6.057

71.328

6.662

2.202

2.501

4.304

          

Uitgaven

65.271

0

65.271

6.057

71.328

6.662

2.202

2.501

4.304

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

100%

   

100%

    
          

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.170

0

2.170

0

2.170

0

47

47

47

          

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

594

0

594

0

594

0

0

0

0

          

Apparaatsuitgaven

35.427

0

35.427

5.205

40.632

5.811

1.304

1.603

3.406

          

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

639

0

639

20

659

19

19

19

19

          

Bijdrage aan agentschap

         

Dienst Publiek en Communicatie

26.441

0

26.441

832

27.273

832

832

832

832

          

Ontvangsten

3.983

0

3.983

50

4.033

50

50

50

50

Toelichting

De apparaatsuitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2020 met € 5,2 mln. toegenomen. Naast de loon- en prijsbijstellingen en de toekenning van de eindejaarsmarge wordt dit met name veroorzaakt door de bijdrage voor het ICT-project AZ-Next. De toename van de begroting door de bijdrage voor het project AZ-Next bedraagt in 2020 € 3,6 mln. Voor het jaar 2021 is de bijdrage € 4,8 mln, voor 2022 € 0,3 mln en voor 2023 € 0,6 mln. Vanaf 2024 bedraagt de bijdrage voor het ICT-budget sructureel € 2,4 mln. Om de digitale dienstverlening te verbeteren zijn deze middelen toegekend ten behoeve van het automatiseringsproject AZ-Next. Het doel van dit project is om toekomstbestendig in te spelen op een veranderende omgeving en de flexibiliteit te borgen door middel van een modulaire opbouw van de IT-infrastructuur. Een deel van de dekking wordt gevonden binnen de begroting van AZ.

Voor de toelichting op de overige mutaties zie Overzicht belangrijskte uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Licence