Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 8. Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB(2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

0

0

0

25.429

25.429

0

0

0

0

          

Uitgaven

0

0

0

25.429

25.429

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

0,0%

   

28,0%

    
          

8.1 Wederopbouw

0

0

0

25.429

25.429

0

0

0

0

Subsidies

0

0

0

308

308

0

0

0

0

Diverse subsidies

0

0

0

308

308

0

0

0

0

Opdrachten

0

0

0

5.602

5.602

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Maarten

0

0

0

5.602

5.602

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

16.195

16.195

0

0

0

0

KPSM

0

0

0

7.534

7.534

0

0

0

0

Grenstoezicht Sint Maarten

0

0

0

755

755

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Eustatius

0

0

0

6.821

6.821

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Maarten

0

0

0

1.085

1.085

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

3.124

3.124

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Maarten

0

0

0

3.124

3.124

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

200

200

0

0

0

0

Ministerie van JenV

0

0

0

200

200

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

8.1 Wederopbouw

De uit 2019 resterende middelen voor de wederopbouw van Sint Maarten en Sint Eustatius (€ 25,4 mln.) zijn toegevoegd aan de begroting van 2020 en toebedeeld aan de verschillende instrumenten.

Subsidies

Diverse subsidies

Vanuit artikel 8 wordt uit 2019 voor het instrument subsidies € 0,3 mln. toegevoegd aan de begroting van 2020.

Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

Vanuit artikel 8 is er uit 2019 voor het instrument opdrachten € 5,6 mln. toegevoegd aan de begroting van 2020. Op basis van concrete plannen wordt gedurende het jaar besloten welke opdrachten verstrekt zullen worden.

Bijdragen aan medeoverheden

Korps Politie Sint Maarten (KPSM)

Vanuit artikel 8 is er uit 2019 voor het instrument bijdragen aan medeoverheden voor KPSM € 7,5 mln. doorgeschoven naar 2020.

Wederopbouw Sint Eustatius

Het resterende bedrag van € 6,8 mln. uit 2019 voor de stabilisering van de klif Fort Oranje is doorgeschoven naar 2020. De laatste werkzaamheden om de eroderende klif te herstellen vinden in 2020 plaats. Het herstel van de klif Fort Oranje maakt deel uit van een bredere aanpak van erosie en behoud van erfgoed, met betrokkenheid van de Ministeries van IenW, OCW en BZK.

Wederopbouw op Sint Maarten

Vanuit artikel 8 is er vanuit 2019 voor de bijdragen aan medeoverheden voor de wederopbouw op Sint Maarten € 1,1 mln. toegevoegd aan de begroting van 2020. Op basis van concrete plannen wordt gedurende het jaar besloten welke bijdragen aan Sint Maarten verstrekt zullen worden.

Grenstoezicht Sint Maarten

Vanuit artikel 8 is er voor het grenstoezicht op Sint Maarten € 0,8 mln. toegevoegd aan de begroting van 2020.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Wederopbouw op Sint Maarten

Vanuit artikel 8 is er voor bijdragen aan (inter)nationale organisaties € 3,1 mln. uit 2019 doorgeschoven naar 2020. Op basis van concrete plannen wordt gedurende het jaar besloten welke bijdragen aan organisaties verstrekt zullen worden.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Ministerie van JenV

Vanuit artikel 8 is er uit 2019 voor de detentie op Sint Maarten € 0,2 mln. toegevoegd aan de begroting van 2020.

Licence