Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

0

25.429

‒ 749

90.585

115.265

      

Uitgaven

0

25.429

‒ 749

90.585

115.265

Waarvan juridisch verplicht

 

28,0%

  

84,3%

      

8.1 Wederopbouw

0

25.429

‒ 749

90.585

115.265

Subsidies(regelingen)

0

308

0

500

808

Diverse subsidies

0

308

0

500

808

Opdrachten

0

5.602

0

250

5.852

Wederopbouw op Sint Maarten

0

5.602

0

250

5.852

Bijdrage aan medeoverheden

0

16.195

‒ 749

0

15.446

KPSM

0

7.534

0

0

7.534

Grenstoezicht Sint Maarten

0

755

0

0

755

Wederopbouw op Sint Eustatius

0

6.821

‒ 749

0

6.072

Wederopbouw op Sint Maarten

0

1.085

0

0

1.085

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

3.124

0

89.835

92.959

Wederopbouw op Sint Maarten

0

3.124

0

‒ 750

2.374

Wereldbank

0

0

0

90.585

90.585

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

200

0

0

200

Ministerie van JenV

0

200

0

0

200

      

Ontvangsten

0

0

0

14.035

14.035

1

Stand inclusief mutaties van de 1e ISB (Kamerstukken II 2109/20, 35443, nr. 1)

2

Stand inclusief mutaties van de 2e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1), de 3e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35474, nr. 1) , 4e ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1) en 5e ISB (Kamerstukken 2020/21, 35641, nr. 1)

Toelichting

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Wereldbank

Voor de derde tranche Wederopbouwmiddelen worden vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën € 76,6 mln. toegevoegd aan artikel 8. Het resterende bedrag voor de Wereldbank komt uit de ontvangsten van het terugbetaalde overbruggingskrediet voor de luchthaven van Sint Maarten. Deze middelen komen nu weer beschikbaar voor wederopbouw. De € 90,0 mln. zal aan de Wereldbank worden overgemaakt. Daarna resteert € 0,6 mln. van het overbruggingskrediet in verband met een wisselkoersmeevaller.

Ontvangsten

Sint Maarten heeft het in 2019 verleende overbruggingskrediet voor de luchthaven van Sint Maarten afgelost. Deze middelen waren afkomstig uit de middelen voor de wederopbouw. Deze middelen komen nu weer beschikbaar voor de wederopbouw.

Licence