Base description which applies to whole site

Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Het bevorderen dat de basisvoorzieningen (inclusief infrastructuur) voor de burgers in Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba weer op het niveau van voor de orkanen Irma en Maria komen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert het beschikbaar stellen van de middelen vanuit Nederland en het toezicht op de besteding daarvan.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor:

Financieren

  • De minister financiert een deel van de wederopbouw van Sint Maarten. Tot 2021 zijn er middelen beschikbaar waarmee het trustfonds bij de Wereldbank wordt gevuld. Dit trustfonds blijft tot en met 2025 operationeel. Deze bijdrage is verbonden aan de politieke voorwaarden waarmee Sint Maarten akkoord is gegaan, waaronder de reeds ingestelde integriteitskamer en het versterken van het grenstoezicht waarover nadere afspraken zijn gemaakt (Stcrt. 2014, nr. 72542 en Landsverordening Integriteitskamer). Nederland zal gedurende de wederopbouw strikt toezien op de naleving van de voorwaarden.

  • De minister levert naast het trustfonds directe steun voor de wederopbouw van Sint Maarten. Het gaat hier bijvoorbeeld om kosten op het gebied van rechtshandhaving of technische assistentie op gebied van financieel beheer.

  • Daarnaast ondersteunt de minister het openbaar lichaam van Sint Eustatius financieel bij de wederopbouw als het gaat om herstel van de klif onder Fort Oranje.

Regisseren

  • De minister regisseert de Rijksbrede aanpak van de wederopbouwfase op de eilanden Saba en Sint Eustatius.

  • De minister is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het Sint Maarten Reconstruction, Recovery and Resilience trustfund waarin ook Sint Maarten zitting heeft. Prioriteiten voor Nederland zijn economische ontwikkeling en bereikbaarheid, de afvalproblematiek en goed bestuur.

Ook de Ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn betrokken bij de wederopbouw voor onder andere het herstel van schoolgebouwen en infrastructuur. De middelen voor deze projecten staan op de begrotingen van de Ministeries van BZK, OCW, EZK en IenW.

Er zijn geen beleidswijzigingen.

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Art.nr.

Verplichtingen

331.958

47.072

0

0

0

0

0

Uitgaven

338.226

47.072

0

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

0%

8.1

Wederopbouw

319.304

47.072

0

0

0

0

0

Opdrachten

134

6.514

0

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Maarten

134

6.514

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

11.842

23.856

0

0

0

0

0

KPSM

3.358

7.834

0

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Eustatius

3.463

14.182

0

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Maarten

250

1.085

0

0

0

0

0

Wederopbouw op Saba

3.861

0

0

0

0

0

0

Grenstoezicht Sint Maarten

910

755

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

268.749

3.257

0

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Maarten

6.748

3.257

0

0

0

0

0

Wereldbank

262.001

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

200

0

0

0

0

0

Ministerie van JenV

0

200

0

0

0

0

0

Leningen

38.579

13.245

0

0

0

0

0

Overbruggingskrediet luchthaven Sint Maarten

0

13.245

0

0

0

0

0

Liquiditeitssteun Sint Maarten

38.579

0

0

0

0

0

0

8.2

Noodhulp

18.922

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

425

0

0

0

0

0

0

Noodhulp

425

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.617

0

0

0

0

0

0

Noodhulp op Sint Maarten

33

0

0

0

0

0

0

Noodhulp op Sint Eustatius en Saba

1.584

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

16.880

0

0

0

0

0

0

Ministerie van Defensie

16.837

0

0

0

0

0

0

Ministerie van JenV

43

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

1.467

0

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Aangezien er nog geen uitgaven zijn voor dit artikel in 2020, zijn de budgetten op artikel 8 0% juridisch verplicht. Voor dit artikel geldt volledige eindejaarsmarge. Derhalve zijn voor 2020 geen uitgaven begroot.

8.1 Wederopbouw

Voor het jaar 2020 is geen budget opgenomen op dit artikel. Het deel van het budget in 2019 dat niet in dat jaar besteed wordt zal ter beschikking komen in 2020. Afhankelijk van de ontwikkelingen in 2019 zal in 2020 van de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën budget naar de begroting van Koninkrijksrelaties overgeheveld worden ten behoeve van het trustfund dat in beheer is bij de Wereldbank.

Licence