Base description which applies to whole site

5.2 Niet-beleidsartikel 6: Nog onverdeeld

Toelichting

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid niet-beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (eerste suppletoire begroting) (bedragen x EUR 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2022

2023

2024

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    

Verplichtingen

 

3 027

0

3 027

1 973

5 000

‒ 11 808

‒ 25 094

‒ 28 075

‒ 27 208

           

Uitgaven:

          
           

Uitgaven totaal

 

3 027

0

3 027

1 973

5 000

‒ 11 808

‒ 25 094

‒ 28 075

‒ 27 208

           

6.1

Nog onverdeeld (HGIS)

3 027

0

3 027

1 973

5 000

‒ 11 808

‒ 25 094

‒ 28 075

‒ 27 208

Toelichting

Artikel 6.1

Het budget voor het artikel -Nog onverdeeld- heeft betrekking op de HGIS en dit neemt structureel af. De reeks binnen dit artikel is met name bedoeld om jaarlijks de loon- en prijsbijstelling te kunnen uitkeren en incidentele initiatieven of tegenvallers mee te dekken. De mutatie betreft het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van Bbp-ramingen door het CPB, verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2019, het verwerken van de loon- en prijsbijstellingen binnen de HGIS en overboekingen naar diverse begrotingen zoals binnen de HGIS is overeengekomen. Binnen de HGIS is budget vrijgemaakt voor een aantal uitvoeringsknelpunten en nieuwe initiatieven die met name liggen op het terrein van het gastlandbeleid (de NCIA, GNSS Bonaire en het Libanon Tribunaal), bijdragen ten behoeve van de organisatie van een conferentie in Nederland (Climate Adaptation Summit), investeringen in de veiligheid en beveiliging van hoog-risico posten en een aantal kleinere incidentele knelpunten.

Licence