Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

128.168

0

128.168

‒ 6.411

121.757

26.232

5.923

‒ 3.954

‒ 8.169

          

Uitgaven

128.168

0

128.168

‒ 6.411

121.757

26.232

5.923

‒ 3.954

‒ 8.169

Waarvan juridisch verplicht

94%

   

94%

    
          

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

64.606

0

64.606

‒ 11.011

53.595

26.232

5.923

‒ 3.954

‒ 8.169

Bijdrage aan agentschappen

64.606

0

64.606

‒ 11.011

53.595

26.232

5.923

‒ 3.954

‒ 8.169

RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)

15.922

0

15.922

0

15.922

0

0

0

0

RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

35.724

0

35.724

‒ 11.011

24.713

26.232

5.923

‒ 3.954

‒ 8.169

RVB (bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

3.518

0

3.518

0

3.518

0

0

0

0

RVB (bijdrage voor monumenten)

2.870

0

2.870

0

2.870

0

0

0

0

RVB (bijdrage voor rijkshuisvesting)

6.572

0

6.572

0

6.572

0

0

0

0

          

9.2 Beheer materiële activa

63.562

0

63.562

4.600

68.162

0

0

0

0

Bijdrage agentschappen

63.562

0

63.562

4.600

68.162

0

0

0

0

RVB (onderhoud en beheerkosten)

4.717

0

4.717

4.600

9.317

0

0

0

0

RVB (zakelijke lasten)

47.038

0

47.038

0

47.038

0

0

0

0

RVB

11.807

0

11.807

0

11.807

0

0

0

0

          

Ontvangsten

121.690

0

121.690

‒ 8.600

113.090

0

0

0

0

Toelichting

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

Dit betreft het saldo van meerdere mutaties gerelateerd aan de renovatie van het Binnenhof. Vanwege het uitstellen van de renovatie van het Binnenhof met één jaar gaat de jaarlijkse bijdrage voor de huisvesting van de gebruikers later in en worden ook de niet-huisvestingskosten later gemaakt.

Daarnaast zijn er middelen toegevoegd voor de additionele kosten op het gebied van veiligheidsmaatregelen voor de tijdelijke huisvestingen gedurende de renovatie van het Binnenhof en voor een deel van de kosten gerelateerd aan het jaar uitstel van de renovatie van het Binnenhof. Ook zijn er middelen toegevoegd voor investeringen op het gebied van ICT, waaronder de aansluiting op de Haagse ICT-Ring.

9.2 Beheer materiële activa

Bijdrage aan agentschappen

RVB (onderhoud en beheerkosten)

Voor het aanpakken van het achterstallig onderhoud en asbestsaneringswerkzaamheden bij pachtboerderijen wordt het budget voor onderhoud- en beheerkosten met € 4,6 mln. verhoogd. Hiermee worden de boerderijen met het meest urgente achterstallig onderhoud direct aangepakt.

Ontvangsten

De raming is verlaagd als gevolg van minder ontvangsten uit ingebruikgevingen van vastgoed, voornamelijk door lagere (erf)pacht- en huuropbrengsten.

Licence