Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 10. Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

0

98.304

98.304

78.885

177.189

10.000

10.000

0

0

          

Uitgaven

0

98.704

98.704

78.885

177.589

10.000

10.000

0

0

Waarvan juridisch verplicht

    

75%

    
          

10.1 Groningen versterken en perspectief

0

98.704

98.704

78.885

177.589

10.000

10.000

0

0

Subsidies

0

85.410

85.410

‒ 75.000

10.410

‒ 75.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma

0

10.410

10.410

0

10.410

0

0

0

0

Nationaal Programma Groningen

0

75.000

75.000

‒ 75.000

0

‒ 75.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

Opdrachten

0

13.294

13.294

26.770

40.064

0

0

0

0

Werk- en onderzoeksbudget

0

7.214

7.214

6.080

13.294

6.080

5.462

4.869

3.549

Uitvoeringsorganisatie

0

6.080

6.080

‒ 6.080

0

‒ 6.080

‒ 5.462

‒ 4.869

‒ 3.549

Versterkingsoperatie

0

0

0

26.770

26.770

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

127.115

127.115

85.000

35.000

25.000

25.000

Nationaal Programma Groningen

0

0

0

117.115

117.115

75.000

25.000

25.000

25.000

Compensatie gemeenten en provincies

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

          

Ontvangsten

0

75.000

75.000

0

75.000

0

0

0

0

Toelichting

10.1 Groningen versterken en perspectief

Subsidies

Nationaal Programma Groningen

Om de bijdrage van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan het Nationaal Programma Groningen (NPG) op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd naar bijdrage aan medeoverheden.

Opdrachten

Werk- en onderzoeksbudget

In verband met een wijziging in de begrotingsstructuur van artikel 10 wordt er budget gerealloceerd vanuit de regeling Uitvoeringsorganisatie.

Uitvoeringsorganisatie

In verband met een wijziging in de begrotingsstructuur van artikel 10 wordt er budget gerealloceerd naar de regeling Werk- en onderzoeksbudget.

Versterkingsoperatie

Voor de versterkingsoperatie in Groningen worden middelen overgeheveld naar de begroting van BZK vanuit de Aanvullende Post.

Daarnaast boekt het Ministerie van EZK de overgebleven budgetten uit 2019 (€ 16,7 mln.) over aan het Ministerie van BZK voor de budgetten die bij Nota van Wijziging op de begroting van 2020 naar de begroting BZK zijn overgekomen.

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal programma Groningen

Om de bijdrage van de NAM aan het NPG op het juiste instrument te verantwoorden, wordt er € 75 mln. gerealloceerd van subsidies naar bijdrage aan medeoverheden.

Daarnaast boekt het Ministerie van EZK de overgebleven budgetten uit 2019 (€ 42,1 mln.) over aan het Ministerie van BZK voor de budgetten die bij Nota van Wijziging op de begroting van 2020 naar de begroting van BZK zijn overgekomen.

Compensatie gemeenten en provincies

Voor de versterkingsoperatie in Groningen worden middelen overgeheveld naar de begroting van BZK vanuit de Aanvullende Post.

Licence