Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

34.343

0

34.343

2.694

37.037

1.273

600

600

600

          

Uitgaven

34.343

0

34.343

2.694

37.037

1.273

600

600

600

Waarvan juridisch verplicht

67%

   

76%

    
          

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

26.481

0

26.481

2.694

29.175

1.273

600

600

600

Subsidies

3.744

0

3.744

43

3.787

‒ 150

0

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

205

0

205

0

205

0

0

0

0

Overlegstelsel

2.901

0

2.901

‒ 77

2.824

‒ 150

0

0

0

Diverse subsidies

638

0

638

120

758

0

0

0

0

Opdrachten

10.845

0

10.845

‒ 1.237

9.608

150

150

150

150

Bedrijfsvoeringsbeleid

6.275

0

6.275

‒ 1.072

5.203

150

150

150

150

Werkgeversbeleid

1.820

0

1.820

‒ 314

1.506

0

0

0

0

Kwaliteit management rijksdienst

2.750

0

2.750

0

2.750

0

0

0

0

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening

0

0

0

149

149

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

9.792

0

9.792

3.416

13.208

1.048

225

225

225

Kwaliteitsverbetering

1.528

0

1.528

0

1.528

0

0

0

0

Werkgeversbeleid

813

0

813

1.123

1.936

823

0

0

0

I-functie Rijk

0

0

0

180

180

0

0

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

0

1.045

1.045

225

225

225

225

UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)

7.451

0

7.451

0

7.451

0

0

0

0

Doorontw. Rijksbrede ICT voorziening

0

0

0

1.068

1.068

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

2.100

0

2.100

146

2.246

0

0

0

0

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

0

218

218

0

0

0

0

Werkgeversbeleid

2.100

0

2.100

‒ 72

2.028

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

240

240

225

225

225

225

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

0

0

240

240

225

225

225

225

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

86

86

0

0

0

0

Werkgeversbeleid

0

0

0

86

86

0

0

0

0

          

7.2 Pensioenen en uitkeringen

7.862

0

7.862

0

7.862

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

7.862

0

7.862

0

7.862

0

0

0

0

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

7.862

0

7.862

0

7.862

0

0

0

0

          

Ontvangsten

450

0

450

0

450

0

0

0

0

Toelichting

7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid

Subsidies

Diverse subsidies

Dit betreft een aantal herschikkingen om diverse subsidies op de juiste regeling te verantwoorden.

Opdrachten

Bedrijfsvoeringbeleid

Dit betreft met name een overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het Rijksprogramma Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI) (€ 1 mln.). Verder hebben er diverse herschikkingen plaatsgevonden, voor onder andere HRM-inkoop, PIANOo, herrijking Rijksinkoopstelsel, het Rijks ICT-dashboard en Strategisch Leveranciers Management (€ 0,7 mln.). Daarnaast is via de eindejaarsmarge circa € 0,7 mln. toegevoegd aan de begroting van 2020 voor een aantal projecten die in 2019 niet tot realisatie is gekomen.

Werkgeversbeleid

Dit betreft herschikkingen van middelen om de opdrachten voor Internetspiegel en Vensters, en de opdracht voor het CBS op het juiste instrument te verantwoorden

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening

Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van IenW aan regiekosten Chief Information Office Rijk (CIO-Rijk) en de doorontwikkeling van rijksbrede ICT voorzieningen.

Bijdrage aan agentschappen

Werkgeversbeleid

In de CAO Rijk 2018-2020 zijn afspraken gemaakt over het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA) en de Geschillencommissie. De kosten voor het nieuwe loket en de commissie worden door de departementen gedragen, daarvoor zijn diverse overboekingen ontvangen. Daarnaast zijn er middelen herschikt om de opdrachten aan UBR|KOOP op het juiste instrument te verantwoorden.

I-functie Rijk

Dit betreft de herschikking van middelen om opdrachten aan ICTU (voor het functioneel beheer van het Rijks ICT Dashboard) en de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) (Rijks ICT Dashboard) op het juiste instrument te verantwoorden.

Bedrijfsvoeringbeleid

Dit betreft een herschikking van middelen naar bijdrage aan agentschappen om de opdrachten voor HRM-inkoop, PIANOo en herrijking rijksinkoopstelsel op het juiste instrument te verantwoorden (€ 0,7 mln.). Daarnaast is er herschikt om de middelen voor Strategisch Leveranciers Management op het juiste instrument te verantwoorden (€ 0,2 mln.).

Doorontwikkeling rijksbrede ICT voorziening

Voor bijdragen aan regiekosten CIO-Rijk, de doorontwikkeling van rijksbrede ICT voorzieningen en het vernieuwen van het rijksportaal zijn overboekingen van diverse ministeries ontvangen.

Bijdrage aan zbo/rwt’s

Bedrijfsvoeringbeleid

Dit betreft een herschikking van middelen om opdrachten aan ICTU (voor het functioneel beheer van het Rijks ICT Dashboard) en DICTU (Rijks ICT Dashboard) op het juiste instrument te verantwoorden.

Werkgeversbeleid

Dit betreft een herschikking om de opdrachten aan UBR|KOOP op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft een herschikking om de middelen voor Strategisch Leveranciers Management op het juiste instrument te verantwoorden.

Licence