Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

128.168

121.757

1.978

5.928

129.663

      

Uitgaven

128.168

121.757

1.978

5.928

129.663

Waarvan juridisch verplicht

 

94%

  

94%

      

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

64.606

53.595

840

3.914

58.349

Bijdrage aan agentschappen

64.606

53.595

840

3.914

58.349

RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)

15.922

15.922

291

0

16.213

RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

35.724

24.713

675

2.640

28.028

RVB (bijdrage voor huisvesting ministerie van AZ)

3.518

3.518

‒ 667

350

3.201

RVB (bijdrage voor monumenten)

2.870

2.870

0

0

2.870

RVB (bijdrage voor rijkshuisvesting)

6.572

6.572

541

924

8.037

      

9.2 Beheer materiële activa

63.562

68.162

1.138

2.014

71.314

Bijdrage aan agentschappen

63.562

68.162

1.138

2.014

71.314

RVB (onderhoud en beheerkosten)

4.717

9.317

85

870

10.272

RVB (zakelijke lasten)

47.038

47.038

700

0

47.738

RVB

11.807

11.807

353

1.144

13.304

      

Ontvangsten

121.690

113.090

0

56.641

169.731

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

Op artikel 9 wordt met een voorschotsystematiek gewerkt, waarbij volgens wet en regelgeving nabetalingen en terugbetalingen via de begroting moeten lopen. De ontvangsten uit de afrekening worden onder andere ingezet voor het hocostabudget (circa € 3,0 mln.). Hiervan is € 2,8 mln. ingezet voor de programmakosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof. Dit betreft capaciteit die door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is ingezet voor activiteiten die gegeven hun aard bij het RVB apart gefinancierd worden, aangezien zij geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten.

RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)

De ontvangsten uit de definitieve afrekening 2019 worden voornamelijk ingezet voor een eenmalige financiering van categoriemanagement vanuit het Rijkshuisvestingsbudget (€ 0,7 mln.)

9.2 Beheer materiële activa

Bijdrage aan agentschappen

RVB (onderhoud en beheerkosten)

De ontvangsten uit de definitieve afrekening 2019 worden onder andere ingezet voor een nabetaling op de onderhoud- en beheerskosten (€ 1,5 mln.). Verder worden er middelen van RVB (onderhoud en beheerkosten) overgeheveld naar bijdrage moederdepartement omdat het apparaatskosten betreft voor uitvoering van achterstallig onderhoud en asbestsaneringswerkzaamheden ten behoeve van pachtboerderijen.

RVB

Naast inzet van de ontvangsten uit de afrekening 2019 voor een nabetaling moederdepartement worden er middelen van RVB (onderhoud en beheerkosten) overgeheveld naar bijdrage moederdepartement, omdat het apparaatskosten betreft voor uitvoering van achterstallig onderhoud en asbestsaneringswerkzaamheden ten behoeve van pachtboerderijen (€ 0,6 mln.).

Ontvangsten

Recent zijn een aantal locaties van benzinestations langs Rijkswegen geveild. Deze hebben meer opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvatten de ontvangsten de definitieve afrekening 2019 van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII).

Licence