Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11. Centraal apparaat

Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

401.762

12.444

414.206

63.542

477.748

3.557

3.569

822

809

          

Uitgaven

401.762

12.444

414.206

63.542

477.748

3.557

3.569

822

809

          

11.1 Apparaat (excl. AIVD)

401.762

12.444

414.206

63.542

477.748

3.557

3.569

822

809

Personele uitgaven

200.694

9.898

210.592

44.947

255.539

3.221

3.233

486

473

waarvan: eigen personeel

181.324

0

181.324

24.587

205.911

3.141

3.183

436

423

waarvan: inhuur externen

15.290

0

15.290

11.804

27.094

80

50

50

50

waarvan: overige personele uitgaven

4.080

9.898

13.978

8.556

22.534

0

0

0

0

Materiële uitgaven

201.068

2.546

203.614

18.595

222.209

336

336

336

336

waarvan: bijdrage aan SSO's

190.896

0

190.896

8.713

199.609

1.071

1.071

1.071

1.071

waarvan: ICT

42

0

42

805

847

0

0

0

0

waarvan: overige materiële uitgaven

10.130

2.546

12.676

9.077

21.753

‒ 735

‒ 735

‒ 735

‒ 735

          

Ontvangsten

19.292

0

19.292

45.049

64.341

0

0

0

0

Toelichting

11.1 Apparaat (excl. AIVD)

Personele uitgaven

waarvan: eigen personeel

Dit betreft met name de uitgaven voor eigen personeel van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 12 mln.). Daarnaast worden de uitgaven voor diverse werkzaamheden voor de Shared Service Organisaties (SSO's) jaarlijks doorbelast (€ 5 mln.).

Ook betreft dit een reallocatie van middelen vanaf artikel 5 voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO (€ 3,3 mln.). Daarnaast zijn er middelen middels de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020 voor de uitvoering van opdrachten omtrent de Omgevingswet. Tot slot worden voor de versterkingsoperatie in Groningen middelen overgeheveld naar de begroting van BZK vanuit de Aanvullende Post (€ 2,9 mln.).

waarvan: inhuur externen

De mutaties betreffen de uitgaven voor inhuur externen van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) (€ 1,2 mln.). Daarnaast worden er middelen vanaf artikel 5 gerealloceerd voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO (€ 8,9 mln.). Ook wordt er voor de verwerking van de Investeringsagenda 2020-2021 voor de Investeringspost Digitale Overheid € 1,1 mln. gerealloceerd vanuit artikel 6. Tot slot zijn er middelen middels de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting in 2020 voor de uitvoering van opdrachten omtrent de Omgevingswet (€ 1 mln.).

waarvan: overige personele uitgaven

Dit betreft met name de personele uitgaven voor de uitvoering van de Dienstverleningsafspraken (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen (€ 5,7 mln.). Daar staan hogere ontvangsten tegenover.

Materiële uitgaven

waarvan: bijdrage aan SSO’s

Dit betreft met name bijdragen aan SSO's van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 7,6 mln.). Daarnaast betreft het bijdragen van verschillende departementen waar het aantal te verzorgen personen meer dan 5% afwijkt van het aantal personen waarvoor budget is afgedragen aan P-Direkt (€ 1,1 mln.).

waarvan: ICT

Dit betreft met name de uitgaven aan ICT van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 0,8 mln.).

waarvan: overige materiële uitgaven

Dit betreft met name de materiële uitgaven van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 10,0 mln.). Daarnaast wordt circa € 0,9 mln. herschikt om de middelen voor onder andere strategisch leveranciers management en rijksbeveiligingsambtenaren te verantwoorden op de juiste instrumenten.

Ontvangsten

Dit betreft met name de inkomsten die Doc-Direkt ontvangt gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 31,5 mln.). Daarnaast worden diverse personele kosten voor de SSO's jaarlijks doorbelast (€ 5 mln.). Tot slot betreft het de ontvangsten in het kader van de DVA's voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen.

Licence