Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 7 Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

1.013.939

 

1.013.939

35.296

1.049.235

34.000

‒ 2.826

‒ 3.408

‒ 3.505

                   

Uitgaven

1.020.608

 

1.020.608

35.296

1.055.904

34.000

‒ 2.826

‒ 3.408

‒ 3.505

waarvan juridisch verplicht

71%

 

71%

 

89%

       
                   

Opdrachten

381.701

 

381.701

18.758

400.459

28.524

‒ 8.484

‒ 8.802

‒ 8.929

- gereedstelling

141.085

 

141.085

‒ 35.342

105.743

‒ 11.476

‒ 8.484

‒ 8.802

‒ 8.929

- instandhouding materieel

240.616

 

240.616

54.100

294.716

40.000

     

Personele uitgaven

394.229

 

394.229

16.714

410.943

5.444

5.451

5.412

5.442

- waarvan eigen personeel

342.863

 

342.863

3.924

346.787

4.524

4.535

4.552

4.582

- waarvan externe inhuur

34.334

 

34.334

12.690

47.024

920

916

860

860

- waarvan overige personele exploitatie (1)

17.032

 

17.032

100

17.132

       

Materiële uitgaven

244.678

 

244.678

‒ 176

244.502

32

207

‒ 18

‒ 18

- waarvan instandhouding infrastructuur

231

 

231

‒ 231

0

       

- waarvan instandhouding IT

230.825

 

230.825

155

230.980

32

207

‒ 18

‒ 18

- waarvan overige materiële exploitatie (1)

13.622

 

13.622

‒ 100

13.522

       
                   

Apparaatsontvangsten

50.074

 

50.074

 

50.074

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Gereedstelling

Het budget voor gereedstelling is met € 35,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de vrijval op het brandstofbudget als gevolg van de lagere vatprijzen van de reeds ingekochte en de dit jaar nog te kopen brandstof en de gunstige dollarkoers. Van de vrijval is € 19,4 miljoen toegevoegd aan het instandhoudingsbudget voor kleding en persoonlijke uitrusting, waarvoor nog onvoldoende budget was.

Instandhouding materieel

Het budget voor de instandhouding van het materieel is met € 54,1 miljoen toegenomen. Dat is voornamelijk het gevolg van de stijging van het budget voor munitie dat in 2020 wordt verhoogd met € 40 miljoen. Het budget leidde tot een belemmering in het operationeel gereed stellen van (a) eenheden in het algemeen en (b) voor het operationeel gereed stellen van eenheden voor inzet, standby-opdrachten en de nationale taak (EODD) in het bijzonder. Daarnaast wordt vanuit het vrijgevallen brandstofbudget € 19,4 miljoen toegevoegd aan het budget van het KPU-bedrijf voor de aanschaf van kleding en persoonlijke uitrusting.

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is verhoogd met € 16,7 miljoen. Dat is voornamelijk het gevolg van de stijging van de externe inhuur met € 12,7 miljoen. Dit betreft de inhuur van specialisten die benodigd zijn voor de migratie van de munitieketen naar SAP voor € 8,0 miljoen en de benodigde specialistische inhuur voor de verbetering van de munitieketen voor € 3,8 miljoen. Dit is gefinancierd uit de vrijval in het brandstofbudget.

Licence