Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.013.939

1.049.235

29.931

28.215

1.107.381

      

Uitgaven

1.020.608

1.055.904

29.931

21.546

1.107.381

Waarvan juridisch verplicht

71%

89%

  

108%

      

Programmauitgaven

     

Opdrachten

     

Gereedstelling

141.085

105.743

2.122

‒ 7.859

100.006

Instandhouding materieel

240.616

294.716

‒ 1.877

‒ 19.766

273.073

      

Apparaatsuitgaven

     

Personele uitgaven

     

Eigen personeel

342.863

346.787

13.828

10.325

370.940

Externe inhuur

34.334

47.024

4.431

686

52.141

Overige personele exploitatie

17.032

17.132

1.147

‒ 3.132

15.147

Materiële uitgaven

     

Instandhouding infrastructuur

231

 

114

 

114

Instandhouding IT

230.825

230.980

10.380

43.842

285.202

Overige materiële exploitatie

13.622

13.522

‒ 214

‒ 2.550

10.758

      
      
      

Ontvangsten

50.074

50.074

 

‒ 10.000

40.074

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Uitgaven

OpdrachtenHet budget voor de instandhouding materieel is met de 1e suppletoire begroting met € 54,1 miljoen verhoogd, waarvan € 40,0 miljoen voor munitie voor opleiding en training. Dit was onder meer nodig omdat de munitieprijzen harder stijgen dan voorzien. Daarnaast is Defensie nog bezig met het inlopen van opgebouwde tekorten uit het verleden. In het najaar is gebleken dat de realisatie door de huidige COVID-19 crisis achterblijft, omdat de leveringen vanuit de al aangegane verplichtingen voor munitie vertragen door productieproblemen bij buitenlandse fabrikanten waardoor facturen ook later betaald worden. Daarom wordt het budget voor munitie per saldo met € 21,6 verlaagd.

Personele uitgaven De uitgaven voor eigen personeel komen € 24,1 miljoen hoger uit. Ongeveer de helft wordt verklaard uit hogere salarisuitgaven als gevolg van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord, de andere helft als gevolg van een hogere vulling van de organisatie dan verwacht door een veranderende arbeidsmarkt.

Materiële uitgavenHet budget voor de instandhouding IT in 2020 is bij het huidige serviceniveau mede als gevolg van forse prijsstijgingen en toegenomen verbruik te laag. Gezien het gedurende de huidige Coronacrisis toegenomen belang van de IT voor de bedrijfsvoering van Defensie is er in 2020 niet op het serviceniveau bezuinigd en zijn de prijsstijgingen en het te lage budget opgevangen met een extra toewijzing van € 54,2 miljoen, waarvan € 20 miljoen uit vrijval van kasuitgaven in 2020 vanwege vertraagde munitie uitgaven en ruim € 30 miljoen uit diverse andere interne herschikkingen (o.a. vanuit artikel 10 Apparaat Kerndepartement).

Ontvangsten

Voor 2020 worden minder ontvangsten verwacht dan begroot. Het betreft onder meer minderontvangsten als gevolg van lagere verkopen van brandstof aan bondgenootschappelijke krijgsmachten, bijvoorbeeld door het niet doorgaan van de bondgenootschappelijke luchtmachtoefening Frisian Flag. Ook als gevolg van een lagere olieprijs zijn deze ontvangsten lager dan begroot.

Licence