Base description which applies to whole site

3.7. Beleidsartikel 7: Defensie Materieel Organisatie

Algemene doelstelling

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen.

Rol, verantwoordelijkheid en beleidsinformatie

De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.

Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden van de DMO gereed gesteld.

Capaciteit

Aantal

Inzetbare eenheid

Omschrijving

Permanent capaciteit t.b.v. informatiesystemen in operaties

1

DefCERT Rapid Reaction Teams

Computer Emergency Response Teams.

Beleidswijzigingen

Dit begrotingsjaar is het eerste jaar na de samenvoeging van het voormalige baten-lastenagentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO) en het Joint Informatievoorzieningscommando (JIVC). Alle activiteiten worden daarmee verantwoord op dit begrotingsartikel.

Initiële versterking van het cyber- en informatiedomein

In het kader van nationale veiligheid wordt bijgedragen aan de bescherming van Nederland tegen digitale dreiging (cybersecurity). Door te investeren in cybersecurity is Defensie in staat om langdurige ondersteuning van lopende operaties te realiseren en worden cyberoperaties uitgevoerd. Binnen DMO wordt de cybercapaciteit uitgebreid om een grotere rol te kunnen vervullen bij de bescherming van ons land tegen digitale dreigingen. Daarvoor zijn onder andere een moderne IT-basisinfrastructuur en voldoende bandbreedte nodig. Concreet beogen de huidige maatregelen verdere ontsluiting van data/informatie naar diverse spelers inclusief externe partners. Ook wordt de connectiviteit in het mobiele domein verbeterd en is Defensie beter in staat big data te verwerken en gebruiken. Dit zijn vereiste eerste stappen om door te groeien naar een informatiegestuurde krijgsmacht, waarbij continue investeringen in mensen en techniek benodigd blijven.

Daarbij wordt de Defensie Cyber Strategie in samenhang met de Nationale Cybersecurity Agenda vernieuwd. In 2020 wordt € 16 miljoen geïnvesteerd in cybersecurity, vanaf 2021 is dit structureel € 20 miljoen.

In 2019 is het besluit genomen tot Defensiebrede maatregelen voor het personeel. Hierbij is gekozen voor het aanschaffen van extra I-devices, zodat het Defensiepersoneel in 2020 beschikt over een Defensiesmartphone.

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

1.170.733

971.428

1.013.939

1.032.422

1.047.280

1.050.787

1.049.443

               

Uitgaven

919.071

985.428

1.020.608

1.039.091

1.053.949

1.057.456

1.056.112

waarvan juridisch verplicht

   

71%

       

             

Opdrachten

334.300

329.578

381.701

406.950

424.975

439.612

437.465

– gereedstelling

221.543

233.700

141.085

153.872

154.075

154.558

157.850

– instandhouding materieel

112.757

95.878

240.616

253.078

270.900

285.054

279.615

Personele uitgaven

213.900

418.840

394.229

389.548

390.511

387.404

387.415

– waarvan eigen personeel

192.812

333.191

342.863

342.706

343.868

342.829

342.890

– waarvan externe inhuur

21.088

66.684

34.334

29.897

29.771

27.767

27.717

– waarvan overige personele exploitatie1

 

18.965

17.032

16.945

16.872

16.808

16.808

Materiële uitgaven

370.871

237.010

244.678

242.593

238.463

230.440

231.232

– waarvan instandhouding infrastructuur

   

231

115

     

– waarvan instandhouding IT

312.843

181.107

230.825

229.334

225.295

215.222

215.764

– waarvan overige materiële exploitatie1

58.028

55.903

13.622

13.144

13.168

15.218

15.468

               

Apparaatsontvangsten

46.359

57.970

50.074

50.074

50.074

50.074

50.078

1

De uitgaven voor overige personele exploitatie zijn in 2018 verantwoord onder de overige materiële exploitatie

Toelichting op de instrumenten

Het aandeel «Juridisch verplicht» heeft betrekking op de leveringen van goederen en/of diensten, waarvan overeenkomsten zijn aangegaan voor de financiële instrumenten «opdrachten, personele en materiële uitgaven». Bij de personele uitgaven wordt ervan uitgegaan dat het budget voor salarissen voor 2020 volledig verplicht is. Voor 2020 is 71% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Gereedstelling

Gereedstelling omvat de geraamde uitgaven die worden gedaan voor opwerk- en oefenactiviteiten. Dit betreft o.a. brandstof en smeermiddelen. Met ingang van deze begroting zijn, vanwege de vorming van het defensiematerieelbegrotingsfonds, de uitgaven voor oefen- en operationele munitie en voor instandhouding van simulatoren overgegaan naar het financiële instrument «instandhouding materieel». De uitgaven voor onderhoud en ondersteuning van commandovoering zijn overgegaan naar «instandhouding IT».

Instandhouding materieel

Instandhouding materieel omvat de geraamde uitgaven voor instandhouding van het materieel door de DMO. De uitgaven voor munitie vielen voorheen onder gereedstelling en de uitgaven voor kleding en personele uitrusting onder overige personele exploitatie.

Personele uitgaven

Personele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen, woon-werkverkeer en inhuur van personeel. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, werving, dienstreizen en overige personeelsgebonden uitgaven. Tot en met 2019 werden ook de uitgaven voor kleding en personele uitrusting hierop verantwoord.

Materiële uitgaven

Materiële uitgaven bestaan bij de DMO hoofdzakelijk uit de instandhouding van alle IT binnen Defensie. De overige materiële exploitatie bestaat uit goederen en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering.

Licence