Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

1.335.147

 

1.335.147

40.171

1.375.318

50.532

64.879

58.987

57.378

                   

Uitgaven

1.335.147

 

1.335.147

40.171

1.375.318

50.532

64.879

58.987

57.378

waarvan juridisch verplicht

53%

 

53%

 

115%

       
                   

Opdrachten

                 

- gereedstelling

                 

Inkomensoverdrachten

37.465

 

37.465

24.500

61.965

38.600

47.900

42.900

42.900

- waarvan Nationaal Fonds Ereschuld

37.465

 

37.465

20.800

58.265

34.900

44.200

39.200

39.200

- waarvan reservering regeling uitkering chroom 6 Defensie

     

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

                   

Personele uitgaven

746.130

 

746.130

26.391

772.521

17.691

17.757

16.576

15.166

- waarvan eigen personeel

593.251

 

593.251

13.554

606.805

8.281

8.418

6.568

6.639

- waarvan externe inhuur

3.178

 

3.178

1.314

4.492

82

82

82

82

- waarvan overige personele exploitatie

137.209

 

137.209

10.980

148.189

8.125

8.054

7.903

7.902

- waarvan attachés

12.492

 

12.492

543

13.035

1.203

1.203

2.023

543

Materiële uitgaven

551.552

 

551.552

‒ 10.720

540.832

‒ 5.759

‒ 778

‒ 489

‒ 688

- waarvan instandhouding infrastructuur

254.536

 

254.536

12.303

266.839

4.033

4.275

4.165

4.166

- waarvan overige materiële exploitatie

287.796

 

287.796

‒ 23.023

264.773

‒ 9.792

‒ 5.053

‒ 4.654

‒ 4.854

- waarvan attachés

9.220

 

9.220

 

9.220

       
                   

Apparaatsontvangsten

81.355

 

81.355

6.000

87.355

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Inkomensoverdrachten

Het budget voor de inkomensoverdrachten stijgt per saldo met € 24,5 miljoen. Aan het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld is € 20,8 miljoen toegevoegd. Dit komt onder andere door een Defensiebrede herprioritering (€ 12,6 miljoen) en een interne herschikking van het Nationaal Fonds Ereschuld vanwege een rechterlijke uitspraak over de te hanteren rekenrente, waardoor het budget voor schadevergoedingen dat niet in 2019 is uitgekeerd, in 2020 weer aan het budget is toegevoegd (€ 8,2 miljoen). De verhoging van het budget Reservering chroom-6 (€ 3,7 miljoen) is bestemd voor aanvullende claims voor geleden materiële schade. Dit budget is aanvullend aan het budget voor de Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie die ondergebracht is op artikel 9 Algemeen. De gecreëerde ruimte (€ 5,5 miljoen) wordt ingezet voor Defensiebrede problematiek (o.a. O&T-munitie, Nationaal Fonds Ereschuld en de Werkkostenregeling).

Personele uitgaven

Het budget voor de personele uitgaven stijgt per saldo met € 26,4 miljoen. Dit komt onder andere door de overheveling van de pensioenpremies van € 12,8 miljoen vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10) en uitdeling werkgeverslasten van € 1,6 miljoen. Daarnaast heeft een herschikking plaatsgevonden tussen de budgetten van de verschillende dienstverleningsactiviteiten (€ 11,7 miljoen).

Materiële uitgaven

Het budget voor de materiële uitgaven daalt per saldo met € 10,7 miljoen. Dit komt onder andere door een herschikking tussen de budgetten van de verschillende dienstverleningsactiviteiten (-€ 11,7 miljoen), de herschikking van budget naar het Nationaal Fonds Ereschuld (-€ 6,2 miljoen) en een hoger uitgavenbudget als gevolg van hogere ontvangsten voor medegebruik van vastgoed (€ 6 miljoen). Ten slotte heeft Paresto over 2019 een resultaat van ‒ € 1,8 miljoen. Het resultaat is conform de vigerende regelgeving verrekend met het eigen vermogen. Dit is slechts gedeeltelijk mogelijk, omdat het eigen vermogen niet toereikend is. Het restant, € 0,2 miljoen, wordt aangevuld vanuit de DOSCO begroting.

Licence