Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

18 Scheepvaart en havens

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

21.714

 

21.714

5.094

26.808

‒ 62

163

179

206

Uitgaven

39.881

 

39.881

2.913

42.794

390

163

179

206

Waarvan juridisch verplicht

53%

   

49%

    

18.01 Scheepvaart en havens

39.881

 

39.881

2.913

42.794

390

163

179

206

18.01.01 Opdrachten

35.139

 

35.139

‒ 9.907

25.232

351

124

124

151

- Topsector Logistiek

13.994

 

13.994

1.810

15.804

425

   

- Caribisch Nederland

12.500

 

12.500

‒ 12.335

165

    

- Overige Opdrachten

8.645

 

8.645

618

9.263

‒ 74

124

124

151

18.01.02 Subsidies

1.764

 

1.764

31

1.795

    

- Topsector Logistiek

1.764

 

1.764

31

1.795

    

18.01.03 Bijdragen aan agentschappen

1.405

 

1.405

299

1.704

49

49

65

65

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.405

 

1.405

49

1.454

49

49

65

65

- Waarvan bijdrage aan RVO

   

250

250

    

18.01.04 Bijdragen aan medeoverheden

   

12.500

12.500

    

- Bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland

   

12.500

12.500

    

18.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

1.573

 

1.573

‒ 10

1.563

‒ 10

‒ 10

‒ 10

‒ 10

Ontvangsten

784

 

784

100

884

    
Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van € 2 miljoen ten behoeve van de Opdrachten Topsector Logistiek vanuit de reservering op het Infrastructuurfonds. De middelen voor het programma Topsector Logistiek worden in tranches vrijgegeven en overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII, waar de uitgaven worden verantwoord.

Uitgaven

18.01 Scheepvaart en havens

18.01.01 Opdrachten

De verlaging van het uitgavenbudget op dit instrument met € 9,9 miljoen wordt verklaard door de overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor de Topsector Logistiek aan Opdrachten Topsector Logistiek (+ €1,8 miljoen) en een overboeking van Opdrachten Caribisch Nederland aan Bijdragen medeoverheden (- €12,5 miljoen). Dit is ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Saba. Deze middelen zijn in 2018 bij Incidentele suppletoire begroting voor Wederopbouw Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2017–2018, 34 897 XII, nr. 2) toegevoegd aan de begroting Hoofdstuk XII van IenW voor de wederopbouw van de zeehavens van Saba en Sint Eustatius naar aanleiding van de orkaanschade.

18.01.04 Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van het uitgavenbudget op dit instrument wordt verklaard door de overboeking vanuit het instrument Opdrachten ten behoeve van de bijzondere uitkering aan Saba (+ € 12,5 miljoen).

Licence