Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

13 Bodem en ondergrond

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

16.533

 

16.533

4.127

20.660

6.312

3.843

2.344

1.894

Uitgaven

30.784

 

30.784

3.227

34.011

4.205

3.843

2.344

1.894

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    

13.01 Ruimtelijk Instrumentarium

0

 

0

 

0

    

13.04 Ruimtegebruik bodem

28.003

 

28.003

3.131

31.134

4.205

3.843

2.344

1.894

13.04.01 Opdrachten

17.689

 

17.689

‒ 1.288

16.401

 

1.652

  

- Bodem en STRONG

12.989

 

12.989

‒ 2.443

10.546

 

1.652

  

- RWS Leefomgeving

4.700

 

4.700

1.155

5.855

    

13.04.02 Subsidies

6.756

 

6.756

3.606

10.362

3.975

‒ 905

2.114

1.664

- Bedrijvenregeling

4.545

 

4.545

‒ 144

4.401

 

‒ 3.305

  

- Subsidies Caribisch Nederland

2.211

 

2.211

3.750

5.961

3.975

2.400

2.114

1.664

13.04.03 Bijdragen aan agentschappen

3.506

 

3.506

230

3.736

230

230

230

230

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.506

 

3.506

230

3.736

230

230

230

230

13.04.04 Bijdragen aan medeoverheden

52

 

52

583

635

 

2.866

  

- Bijdragen aan Caribisch Nederland

0

 

0

144

144

    

- Meerjarenprogramma Bodem

52

 

52

439

491

 

2.866

  

13.05 Eenvoudig Beter

2.781

 

2.781

96

2.877

    

13.05.01 Opdrachten

1.345

 

1.345

47

1.392

    

13.05.03 Bijdragen aan agentschappen

1.436

 

1.436

49

1.485

    

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.436

 

1.436

49

1.485

    

Ontvangsten

0

 

0

1.500

1.500

1.500

   
Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2020 opgehoogd met € 4,1 miljoen. Dit komt met name door de volgende mutaties:

  • Betreft een desaldering van € 1,5 miljoen op opdrachten Bodem en Strong voor de bijdrage van de Provincie Zuid Holland aan de bodemsanering van het terrein EMK Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel.

  • Een budgetschuif tussen artikel 11 en artikel 13 op Hoofstuk XII om de benodigde kosten voor de Water Action Track in 2020 te financieren (€ 1,1 miljoen). De kasschuif wordt gefaciliteerd via uitvoering Bodem en STRONG vanuit financieel instrument 13.04.01 «Opdrachten».

  • Een overboeking van € 1 miljoen naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor afdekking van eventuele schades die voorvloeien uit de verruiming van de bestaande Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten in het kader van de PFAS-problematiek.

  • Een overboeking naar artikel 19 van € 0,9 miljoen in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. Het betreffen werkzaamheden omtrent drinkwater en bodemkwaliteit.

  • € 3,8 miljoen wordt overgeheveld van het Deltafonds naar Hoofdstuk XII voor de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in Caribisch Nederland.

  • Daarnaast betreft de ophoging van het verplichtingenbudget de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2020 op artikel 99 binnen de begroting Hoofstuk XII (€ 0,2 miljoen).

  • Tot slot zijn een drietal verplichtingenschuiven uitgevoerd: € 2 miljoen aan verplichtingbudget ten behoeve van de bodemsanering Stormpolderdijk schuift door vanuit 2019 naar 2020; € 1,5 miljoen schuift van 2019 naar 2020 om de BOA 2020 (bestuursondersteuning en advisering) werkzaamheden volledig te kunnen verplichten; € 1,8 miljoen schuift van 2020 naar 2019 ter financiering van verplichtingen van RWS Leefomgeving in het 4e kwartaal van 2019.

Uitgaven

13.04 Ruimtegebruik bodem

13.04.01 Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 1,2 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

  • Voor de toelichting op een verlaging van in totaal € 1,5 miljoen wordt verwezen naar de eerste vier bullets onder verplichtingen.

  • De toedeling van de eindejaarsmarge 2019 aan DGWB (€ 0,8 miljoen). Middelen zijn ontvangen op artikel 99 en worden binnen de begroting Hoofdstuk XII herverdeeld.

  • Budgetschuif tussen Uitvoering Bodem en Meerjarenprogramma Bodem om de kosten voor de saneringsopgave van Stormpolderdijk (EMK-terrein) in 2022 te kunnen financieren (€ 0,4 miljoen).

13.04.02 Subsidies

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 3,6 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door een overheveling van het Deltafonds naar hoofdstuk XII voor de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in Caribisch Nederland.

Ontvangsten

De ontvangsten op artikel zijn in 2020 met € 1,5 miljoen toegenomen. Dit komt door een desaldering van € 1,5 miljoen voor een bijdrage van de Provincie Zuid Holland aan de sanering van het terrein EMK Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel.

Licence