Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

2.191.632

12.041.000

14.232.632

174.729

14.407.361

‒ 4.886

‒ 46.174

‒ 46.177

‒ 34.335

Waarvan garantieverplichtingen

1.250.000

10.335.000

11.585.000

5.000

11.590.000

    

Waarvan overige verplichtingen

941.632

1.706.000

2.647.632

169.729

2.817.361

‒ 4.886

‒ 46.174

‒ 46.177

‒ 34.335

          

Uitgaven

1.075.493

2.984.000

4.059.493

15.751

4.075.244

‒ 10.040

387

8.934

15.254

Waarvan juridisch verplicht

87%

 

87%

 

48%1

    
          

Subsidies

205.511

1.675.500

1.881.011

15.890

1.896.901

‒ 3.805

3.387

1.580

17.325

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

39.131

 

39.131

450

39.581

600

300

  

Eurostars

18.132

 

18.132

 

18.132

    

Bevorderen Ondernemerschap

21.390

 

21.390

‒ 1.614

19.776

1.560

1.350

1.350

 

Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG

23.361

‒ 1.000

22.361

‒ 7.336

15.025

‒ 4.000

‒ 2.700

‒ 5.700

7.900

Bijdrage aan ROM's

5.661

500

6.161

1.500

7.661

1.500

1.500

1.500

1.500

Verduurzaming industrie

61.400

 

61.400

‒ 13.400

48.000

‒ 13.736

‒ 7.334

‒ 5.841

‒ 2.346

Startup-beleid

14.400

 

14.400

‒ 1.245

13.155

    

Urgendamaatregelen industrie

21.000

 

21.000

27.264

48.264

    

Invest NL

   

10.271

10.271

10.271

10.271

10.271

10.271

Noodloket

 

1.645.000

1.645.000

 

1.645.000

    

Qredits

 

31.000

31.000

 

31.000

    

Overige subsidies

1.036

 

1.036

 

1.036

    
          

Garanties

57.211

1.278.000

1.335.211

0

1.335.211

0

0

0

0

BMKB

36.744

203.000

239.744

 

239.744

    

Groeifaciliteit

8.722

 

8.722

 

8.722

    

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

11.745

75.000

86.745

 

86.745

    

Garantie Ondernemingsfinanciering Corona

0

1.000.000

1.000.000

 

1.000.000

    

Garanties MKB Financiering

0

 

0

 

0

    
          

Opdrachten

10.561

0

10.561

‒ 628

9.933

175

200

200

0

Onderzoek en opdrachten

4.134

 

4.134

‒ 291

3.843

‒ 25

   

Caribisch Nederland

1.056

 

1.056

65

1.121

200

200

200

 

Regeldruk

2.206

 

2.206

 

2.206

    

Regiekosten regionale functie

665

 

665

 

665

    

Small Business Innovation Research

2.500

 

2.500

‒ 402

2.098

    
          

Bijdragen aan agentschappen

93.235

30.000

123.235

7.902

131.137

‒ 7.830

‒ 7.620

‒ 8.071

‒ 8.071

Bijdrage RVO.nl

82.448

30.000

112.448

18.173

130.621

2.441

2.651

2.200

2.200

Bijdrage Agentschap Telecom

516

 

516

 

516

    

Invest-NL

10.271

 

10.271

‒ 10.271

0

‒ 10.271

‒ 10.271

‒ 10.271

‒ 10.271

          

Bijdragen aan ZBO's/RWT’s

316.624

0

316.624

2.342

318.966

‒ 15

‒ 15

0

0

Bijdrage aan TNO

170.860

 

170.860

1.802

172.662

    

Kamer van Koophandel

121.757

 

121.757

563

122.320

    

Bijdrage aan NWO-TTW

24.007

 

24.007

‒ 23

23.984

‒ 15

‒ 15

  
          

Bijdragen aan medeoverheden

6.800

0

6.800

1.600

8.400

0

0

0

0

Sterke Regio's en Nota Ruimte

6.800

 

6.800

1.600

8.400

    
          

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

385.551

500

386.051

‒ 22.355

363.696

1.435

4.435

15.225

6.000

Internationaal Innoveren

40.851

 

40.851

176

41.027

250

‒ 250

‒ 250

 

PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

165.059

 

165.059

‒ 27.578

137.481

‒ 2.604

4.558

17.881

7.781

TO2 (Deltares, MARIN en NLR)

50.121

 

50.121

3.750

53.871

750

750

500

 

Topsectoren overig

10.834

 

10.834

2.066

12.900

2.994

‒ 668

‒ 2.906

‒ 1.781

Ruimtevaart (ESA)

96.430

 

96.430

185

96.615

    

Bijdrage NBTC

9.036

500

9.536

‒ 500

9.036

    

Bijdragen organisaties

5.720

 

5.720

‒ 454

5.266

45

45

  

Economische ontwikkeling en technologie

7.500

 

7.500

 

7.500

    
          

Stortingen begrotingsreserve

0

0

0

11.000

11.000

0

0

0

0

Storting reserve BMKB

0

  

1.000

1.000

    

Storting reserve Garanties MKB Financiering

0

  

10.000

10.000

    
          

Ontvangsten

129.867

0

129.867

22.600

152.467

1.875

1.875

1.875

1.300

BMKB

33.000

 

33.000

 

33.000

    

Groeifaciliteit

8.000

 

8.000

 

8.000

    

Onttrekking reserve Groeifaciliteit

0

 

0

10.000

10.000

    

Garantie Ondernemings-financiering (GO)

13.000

 

13.000

 

13.000

    

Onttrekking reserve GO

0

 

0

324

324

    

MKB Financiering

0

 

0

 

0

    

Luchtvaartkrediet-regeling

6.116

 

6.116

 

6.116

    

Rijksoctrooiwet

36.012

 

36.012

1.711

37.723

1.875

1.875

1.875

1.300

Eurostars

5.094

 

5.094

 

5.094

    

F-35

7.000

 

7.000

 

7.000

    

Diverse ontvangsten

21.645

 

21.645

10.565

32.210

    
1

Voor de GO-Corona module is € 1 mld kasbuffer beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn specifiek bedoeld voor het opvangen van verliesdeclaraties en daardoor bestuurlijk gebonden (dit betreft ca. 25% van het totale budget van beleidsartikel 2).

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is verhoogd met € 174,7 mln. Dit betreft onder meer de volgende mutaties:

 • Een overheveling naar beleidsartikel 4 van de EZK-begroting van € 36,6 mln voor de DEI+ regeling voor de Industrie en de JIP tender en het bijbehorende uitvoeringsbudget.

 • Het onttrekken aan de begrotingsreserve voor Urgenda van de middelen voor Urgendamaatregelen Industrie om uitvoering te geven aan dezelfde doelen en maatregelen in 2020 (€ 19,5 mln). Deze middelen werden bij de 2e suppletoire begroting 2019 teruggestort in de begrotingsreserve voor Urgenda. Daarnaast worden de middelen die eind 2019 niet benut bleken voor Urgendamaatregelen Industrie via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2020 (€ 7,3 mln).

 • Voor ruimtevaart is € 102,5 mln aan verplichtingenruimte van latere jaren naar voren geschoven om de inschrijvingen op de ESA-programma’s tijdens de ESA-Raad 2019 te kunnen accommoderen.

 • Voor Economische technologie en ontwikkeling is 40 mln aan verplichtingen naar voren geschoven ten behoeve van programma’s gericht op Artificiële Intelligentie en Quantum.

 • Voor stortingen in de begrotingsreserves BMKB (€ 1 mln) en garanties MKB-financiering (€ 10 mln) is in totaal het verplichtingenbudget met € 11 mln verhoogd.

 • Voor een garantie ten behoeve van de funding van Qredits is het verplichtingenbudget met € 5 mln verhoogd.

 • Voor de financiering van de RVO-opdracht 2020 voor onder meer O2lab/Ondernemerschapsonderwijs en transitieagenda en uitvoeringsprogramma circulaire economie in de maakindustrie (CETAM) is het verplichtingenbudget met € 4,9 mln verhoogd.

Uitgaven

Subsidies

Cofinanciering EFRO

Voor Cofinanciering EFRO is € 7,3 mln budget verschoven naar latere jaren zodat deze middelen kunnen worden ingezet voor de inschrijving voor de nieuwe EFRO-periode (2021-2027), waardoor de Nederlandse inschrijving op niveau blijft.

Verduurzaming Industrie

De verlaging van het kasbudget voor Verduurzaming Industrie met € 13,4 mln is onder meer het gevolg van de volgende mutaties:

 • Een bijdrage t.b.v. realisatie stoomcasus Botlek (€ 2,1 mln).

 • Een overheveling van beleidsbudget voor de DEI+ regeling voor de Industrie en de JIP tender naar beleidsartikel 4 van de EZK begroting

  (- € 3,6 mln ).

 • Een overheveling van de uitvoeringskosten voor de DEI+ en JIP tender naar de bijdrage RVO op beleidsartikel 4 (- € 1,7 mln).

 • Een overheveling van uitvoeringsbudget voor beleids- en bedrijvenondersteuning, de monitoring van het programma Verduurzaming Industrie en uitvoering van de TSE regeling voor de Industrie naar de bijdrage RVO op beleidsartikel 2 (- € 3,7 mln).

 • Een bijdrage aan de NeA voor de uitvoeringskosten van de CO2 heffing voor de Industrie (- € 0,4 mln).

 • Een overheveling van de bijdrage voor de kosten van de FEED fase van het Porthos project naar beleidsartikel 4 van de EZK begroting (- € 3,9 mln).

 • Tot slot een overheveling naar de bijdrage mede-overheden in het kader van Smart Delta Resources (- € 1,6 mln).

Urgendamaatregelen industrie

De verhoging van uitgavenbudget voor de Urgendamaatregelen Industrie (€ 27,3 mln) is het gevolg van de volgende mutaties: De middelen voor Urgendamaatregelen Industrie die bij de 2e suppletoire begroting 2019 zijn teruggestort in de begrotingsreserve voor Urgenda worden bij VJN weer onttrokken om uitvoering te geven aan dezelfde doelen en maatregelen in 2020 (€ 26,1 mln). Daarnaast worden de middelen die eind 2019 niet benut bleken voor Urgendamaatregelen Industrie via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2020 (€ 2 mln) en een overheveling van de uitvoeringskosten voor de VEKI-regeling naar de bijdrage RVO op beleidsartikel 2 (€ 0,85 mln).

Invest-NL

Voor de subsidie aan Invest-NL voor de ontwikkeltaak is € 10,3 mln beschikbaar. Dit budget stond geraamd onder de bijdrage aan agentschappen, maar is vanwege de oprichting van Invest-NL in december 2019 nu verschoven naar de categorie subsidies.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage RVO.nl

Voor de financiering van de opdracht aan RVO.nl in 2020 is € 18,2 mln aan het budget toegevoegd. Dit betreft onder meer de volgende opdrachten: O2Lab/Ondernemerschapsonderwijs, Verduurzaming Industrie, transitieagenda en uitvoeringsprogramma circulaire economie in de maakindustrie (CETAM), Innovatie Attaché Netwerk, Octrooicentrum Nederland, Fast Lane startup, Talent Coalition startup, IND zelfstandigenregeling, Holland Lounge, IMVO en SBIR.

Invest-NL

Het budget voor de ontwikkeltaak van Invest-NL is verschoven naar de categorie subsidies (- € 10,3 mln)

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

PPS-toeslag

De uitgaven raming voor de PPS toeslag is in 2020 met € 27,6 mln verlaagd. Dit budget is doorgeschoven naar latere jaren. Hiermee wordt de uitgavenraming in lijn gebracht met de verwachte uitfinanciering van de PPS-toeslag regeling.

Bijdrage NBTC

Het bedrag van € 0,5 mln in het kader van het amendement Aartsen/Von Martels (Kamerstuk 35300 XIII, nr. 19) is overgeheveld naar Bevorderen Ondernemerschap en zal conform het amendement worden ingezet voor Data Alliantie Toerisme.

Stortingen begrotingsreserves

Storting reserve BMKB

Met betrekking tot het PFAS/Stikstof-luik in de BMKB is € 1 mln ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het compenseren van eventuele verliezen. Deze bijdrage wordt gestort in de begrotingsreserve.

Storting reserve Garanties MKB-financiering

Voor de garanties MKB-financiering wordt € 10 mln aan de begrotingsreserve toegevoegd om eventuele verliezen op de uitstaande portefeuille op te vangen. Dit betreft een verschuiving van de begrotingsreserve Groeifaciliteit naar de reserve voor de garanties MKB-financiering.

Ontvangsten

Onttrekking reserve Groeifaciliteit

Ten behoeve van de begrotingsreserve garanties MKB-financiering wordt € 10 mln onttrokken aan de begrotingsreserve Groeifaciliteit.

Diverse ontvangsten

De diverse ontvangsten zijn met € 10,6 mln verhoogd vanwege in het bijzonder de terugontvangsten over de uitvoeringsopdrachten aan RVO.nl voor 2018 en 2019 (€ 10,3 mln).

Toelichting op de Begrotingsreserves

De begrotingsreserves zijn ervoor bedoeld inkomsten uit premies en uitgaven voor schades, die over de jaren kunnen fluctueren,te verevenen. De reserve wordt aangehouden om als buffer te dienen voor uitgaven door EZK indien bedrijven niet aan hun terugbetalingsverplichtingen kunnen voldoen inzake leningen bij financieringsinstellingenwaarop EZK een borgstelling heeft afgegeven.

Er zijn begrotingsreserves voor de BMKB, de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), de Groeifaciliteit (GF) en de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering. De GO, GF en de garanties voor alternatieve aanbieders van MKB-financieringbetreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Ultimo begrotingsjaar wordt op basis van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven vastgesteld of een onttrekking of storting dient plaats te vinden.

Tabel 7 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2020

108.333

+ Geraamde storting

1.000

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2020

109.333

Met betrekking tot het PFAS/Stikstof-luik in de BMKB is € 1 mln ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het compenseren van eventuele verliezen. Deze bijdrage wordt gestort in de begrotingsreserve.

Tabel 8 Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2020

71.210

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 324

Stand (raming) per 31/12/2020

70.886

In het kader van de overdracht van de aangegane garanties Energietransitiefinancieringsfaciliteit (GO-ETFF) aan Invest-NL conform de machtigingswet op Invest-NL worden ook de door de Staat ontvangen premies op de aangegane garanties aan Invest-NL overgedragen. Deze premie-opbrengsten worden daarom onttrokken aan de begrotingsreserve GO.

Tabel 9 Begrotingsreserve Groeifaciliteit (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2020

24.546

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 10.000

Stand (raming) per 31/12/2020

14.546

Er wordt € 10 mln onttrokken aan de begrotingsreserve Groeifaciliteit. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de begrotingsreserve MKB-financiering.

Tabel 10 Begrotingsreserve Garantie MKB-financiering (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2020

9.696

+ Geraamde storting

10.000

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2020

19.696

Voor de garanties MKB-financiering wordt € 10 mln aan de begrotingsreserve toegevoegd om eventuele verliezen op de uitstaande portefeuille op te vangen. Dit betreft een verschuiving van de begrotingsreserve Groeifaciliteit naar de reserve voor de garanties MKB-financiering.

Licence