Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2019 € 176 mln minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 10,1 mld minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 10 mln:

 • De onderbenutting op de diverse garantieregelingen was ca. € 10,6 mld. Dit betreft in het bijzonder de volgende regelingen: BMKB ‒ € 672 mln; Groeifaciliteit ‒ € 83 mln; Garantie Ondernemingsfinanciering en GO-C samen ‒ € 9,2 mld en de garantieregeling Klein Krediet Corona ‒ € 676 mln. Daarnaast werd er ca. € 30 mln meer afgestort in de begrotingsreserves dan geraamd in de 2e suppletoire begroting. Dit betrof in het bijzonder de hoger dan geraamde storting in begrotingsreserve BMKB (€ 24,5 mln).

 • De verplichtingen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn € 557,4 mln hoger dan in de 2e suppletoire begroting was geraamd. Het verplichtingenbudget voor de TVL van € 1,2 mld was gebaseerd op het door de ondernemers in de subsidieaanvraag geraamde omzetverlies. Het administratief vast te leggen verplichtingenbedrag is € 557,4 mln hoger uitvallen, omdat bij de vastgelegde verplichtingen rekening moet worden gehouden met de eventuele maximale subsidieverlening bij 100% omzetverlies.

 • De verplichtingen voor de TVL Caribisch Nederland zijn € 7,7 mln lager dan in de 2e suppletoire begroting was geraamd. Dit is enerzijds het gevolg van minder omzetverlies dan verwacht en anders doordat de uitvoerende unit de kosten voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 grotendeels pas in 2021 doorbelast aan EZK.

 • De lagere realisatie van verplichtingen (€ -10,6 mln) in het kader van de Urgendamaatregelen industrie heeft volledig betrekking op de regeling Versnelde Klimaat Investeringen Industrie (VEKI). Mede als gevolg van de Coronaproblematiek valt het beroep op de regeling voor versnelde investeringen tegen. De korte realisatietermijn die voor het grootste deel van 2020 in het kader van Urgenda voor projecten binnen de VEKI gold speelt ook een rol bij deze onderuitputting.

Uitgaven

Uitgavenmutaties groter dan € 10 mln:

 • Voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten is € 150,3 mln minder uitgegeven dan geraamd doordat het omzetverlies in het najaar van 2020 lager is geweest dan geraamd. Minder bedrijven kwamen hierdoor boven de omzetdervingsdrempel van 30% en bedrijven die hebben aangevraagd kregen een lager voorschotbedrag.

 • Voor de TVL Caribisch Nederland is € 7,7 mln minder uitgegeven dan geraamd. Dit is enerzijds het gevolg van minder omzetverlies dan verwacht en anderzijds doordat de uitvoerende unit de kosten voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 grotendeels pas in 2021 doorbelast aan EZK.

 • De schadedeclaraties voor de BMKB vielen lager uit dan de raming in de begroting vanwege het lage aantal faillissementen (- € 20 mln), daarnaast werd de kasbuffer van € 203 mln voor het coronaluik in de BMKB niet ingezet voor schadeuitgaven. In totaal kon daardoor € 229,6 mln (€ 227,5 mln meer dan de raming, inclusief de kasbuffer voor het coronaluik in de BMKB) afgestort worden in de begrotingsreserve BMKB. Dit is het saldo van de kasbuffer op de begroting, de ontvangen premies en de schadeuitgaven.

 • Ook voor de Groeifaciliteit (GF) en de Garantieondernemingsfinanciering (GO) werden in beperkte omvang schades gedeclareerd waardoor respectievelijk € 3,5 mln en € 84,8 mln minder schade-uitgaven werden gedaan dan geraamd.

 • Voor de Groeifacilteit werd € 0,9 mln afgestort in de begrotingsreserve

 • Daarnaast werd voor de GO-C de kasbuffer van € 100 mln vooralsnog niet aangesproken. Hierdoor werd voor de GO en de GO-C samen € 178,4 mln gestort in de begrotingsreserve.

 • Voor de garantieregeling Klein Krediet Corona werd de kasbuffer vooralsnog niet aangesproken. Samen met de ontvangen garantiepremies werd in totaal € 164,8 mln in de begrotingsreserve gestort.

 • Voor de garanties MKB-financiering werd € 0,5 mln gestort in de begrotingsreserve.

Licence