Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

VERPLICHTINGEN

14.232.632

16.677.661

‒ 702.934

372.441

16.347.168

Waarvan garantieverplichtingen

11.585.000

12.303.000

0

0

12.303.000

Waarvan overige verplichtingen

2.647.632

4.374.661

‒ 702.934

372.441

4.044.168

      

UITGAVEN

4.059.493

4.836.544

‒ 845.169

‒ 236.672

3.754.703

Waarvan juridisch verplicht

87%

53%

  

86%

      

Subsidies

1.881.011

3.283.401

‒ 806.200

‒ 236.437

2.240.764

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

39.131

39.581

2.080

‒ 25.213

16.448

Eurostars

18.132

18.132

 

‒ 757

17.375

Bevorderen Ondernemerschap

21.390

59.776

‒ 39.038

‒ 1.910

18.828

Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG

22.361

15.025

‒ 200

‒ 1.322

13.503

Bijdrage aan ROM's

6.161

7.661

184

‒ 782

7.063

Verduurzaming industrie

61.400

48.000

 

‒ 42.787

5.213

Startup-beleid

14.400

13.155

463

‒ 4.495

9.123

Urgendamaatregelen industrie

21.000

48.264

5.500

‒ 35.000

18.764

Invest-NL

0

10.271

311

‒ 2.582

8.000

Noodloket (TOGS)

1.645.000

1.636.000

‒ 775.000

4.200

865.200

Noodloket (TOGS) Caribisch Nederland

0

9.000

 

‒ 5.700

3.300

Qredits

31.000

31.000

  

31.000

Tegemoetkoming vaste lasten

0

1.329.500

 

‒ 120.000

1.209.500

Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland

0

17.000

  

17.000

Overige subsidies

1.036

1.036

‒ 500

‒ 89

447

      

Leningen

0

100.000

‒ 60.000

0

40.000

Bedrijfssteun

0

100.000

‒ 60.000

 

40.000

      

Garanties

1.335.211

599.211

153

0

599.364

BMKB

239.744

239.744

153

 

239.897

Klein Krediet Corona garantieregeling

0

164.000

  

164.000

Groeifaciliteit

8.722

8.722

  

8.722

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

86.745

86.745

  

86.745

Garantie Ondernemingsfinanciering (Corona)

1.000.000

100.000

  

100.000

      

Opdrachten

10.561

9.933

116

‒ 51

9.998

Onderzoek en opdrachten

4.134

3.843

‒ 7

‒ 25

3.811

Caribisch Nederland

1.056

1.121

40

‒ 11

1.150

ICT beleid

0

0

244

 

244

Regeldruk

2.206

2.206

 

‒ 736

1.470

Regiekosten regionale functie

665

665

‒ 116

7

556

Invest-NL

0

0

 

88

88

Small Business Innovation Research

2.500

2.098

‒ 45

626

2.679

      

Bijdrage aan agentschappen

123.235

141.937

4.986

‒ 18.111

128.812

Bijdrage RVO.nl

112.448

141.421

3.619

‒ 18.102

126.938

Bijdrage Agentschap Telecom

516

516

153

‒ 9

660

Invest-NL

10.271

0

1.214

 

1.214

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT’s

316.624

318.966

34.236

3.769

356.971

Bijdrage aan TNO

170.860

172.662

30.292

3.769

206.723

Kamer van Koophandel

121.757

122.320

3.231

 

125.551

Bijdrage aan NWO-TTW

24.007

23.984

713

 

24.697

      

Bijdrage aan medeoverheden

6.800

8.400

‒ 1.600

18.813

25.613

Sterke Regio's en Nota Ruimte

6.800

8.400

‒ 1.600

‒ 6.800

0

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

0

0

 

25.613

25.613

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

386.051

363.696

‒ 17.960

‒ 4.655

341.081

Internationaal Innoveren

40.851

41.027

‒ 659

‒ 518

39.850

PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

165.059

137.481

‒ 21.625

409

116.265

TO2 (Deltares, MARIN en NLR)

50.121

53.871

2.811

5.683

62.365

Topsectoren overig

10.834

12.900

‒ 605

‒ 5.093

7.202

Ruimtevaart (ESA)

96.430

96.615

2.541

9

99.165

Bijdrage NBTC

9.536

9.036

214

 

9.250

Bijdragen organisaties

5.720

5.266

‒ 637

‒ 395

4.234

Economische ontwikkeling en technologie

7.500

7.500

 

‒ 4.750

2.750

      

Storting begrotingsreserve

0

11.000

1.100

0

12.100

Storting reserve BMKB

0

1.000

1.100

 

2.100

Storting reserve Garanties MKB Financiering

0

10.000

  

10.000

      

ONTVANGSTEN

129.867

152.467

266

‒ 15.856

136.877

BMKB

33.000

33.000

  

33.000

Groeifaciliteit

8.000

8.000

  

8.000

Onttrekking reserve Groeifaciliteit

0

10.000

  

10.000

Garantie Ondernemings-financiering (GO)

13.000

13.000

  

13.000

Onttrekking reserve GO

0

324

  

324

Luchtvaartkrediet-regeling

6.116

6.116

 

‒ 4.075

2.041

Rijksoctrooiwet

36.012

37.723

 

8.277

46.000

Eurostars

5.094

5.094

 

‒ 3.952

1.142

F-35

7.000

7.000

 

‒ 3.719

3.281

Noodloket (TOGS)

0

0

 

1.700

1.700

Diverse ontvangsten

21.645

32.210

266

‒ 14.087

18.389

Toelichting

Verplichtingen

Ten opzicht van de stand in de Miljoenennota worden het verplichtingenbudget met € 372 mln verhoogd. Dit heeft in het bijzonder de volgende oorzaken:

  • Een verhoging van het verplichtingenbudget voor de voorgenomen stortingen van de kasbuffers in de begrotingsreserves voor de BMKB-C (€ 203 mln), de Garantie Ondernemingsfinanciering inclusief de Coronamodule (€ 175 mln) en de regeling Klein Krediet Corona (€ 164 mln).

  • Een neerwaarste bijstelling van het budget voor de TVL van per saldo € 120 mln. Het budget voor de TVL wordt met € 300 mln verlaagd omdat naar verwachting een lager beroep op de TVL 1.0 wordt gedaan dan het aanvankelijk geraamde budget. Daarnaast wordt het budget voor de TVL 2.0 met € 180 mln verhoogd, waarvan € 140 mln voor verbreding van de TVL en met € 40 mln voor een eenmalige opslag voor ondernemingen met een eet- of drinkgelegenheid.

  • Een neerwaartse bijstelling van het verplichtingenbudget voor Urgenda van € 35 mln betreft onderuitputting op de middelen voor het eerste en tweede maatregelenpakket Urgenda voor de Industrie. Projecten stimulering energiebesparing warmtenetten en stimulering specifieke maatregelen Industrie (samen ‒ € 8 mln) worden niet meer in 2020 gerealiseerd. Verder betreft het hier de verwachtte onderuitputting op de door RVO uitgevoerde VEKI-regeling (- € 10 mln). Mede als gevolg van de Coronaproblematiek valt het beroep op de regeling voor versnelde investeringen tegen. Daarnaast wordt onderuitputting voor twee specifieke maatregelen doorgeschoven voor realisatie in 2021. Het betreft hier stimulering warmteprojecten en CO2 afvang Industrie en levering glastuinbouw (samen ‒ € 17 mln).

  • Een neerwaartse bijstelling van het verplichtingenbudget voor Verduurzaming Industrie met € 16,4 mln. Dit betreft voornamelijk onderuitputting als gevolg van vertraging in de uitvoering van twee specifieke verduurzamingsprojecten in de Industrie waarvoor een maatwerksubsidie was voorzien in 2020 (- € 14 mln), mede als gevolg van de doorlooptijd van de Europese staatssteuntoets. Daarnaast wordt het verschil verklaard uit een overboeking naar OCW voor verbreding van de Gochem-regeling (- € 2 mln) via NWO/SIA.

  • Een verlaging van de bijdrage RVO.nl met € 18,1 mln waarvan de belangrijkste oorzaak is dat de uitvoeringskosten voor de Coronamaatregelen zoals TOGS, TVL, BMKB-C, GO-C en KKC lager uitvallen dan aanvankelijk geraamd (- € 15 mln). Daarnaast vindt een budgetoverheveling plaats van € 2,7 mln naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de lokale kosten van het Inovatie Attaché Netwerk.

  • Een verhoging van het verplichtingenbudget van de TO2 instellingen, NWO-TTW en de KvK met in totaal € 8,8 mln samenhangend met de in 2021 ontvangen loon- en prijsbijstelling zodat de commitering voor deze instellingen kan worden aangegaan.

  • Een verhoging van het budget voor de regeling MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) voor het verstrekken van specifieke uitkeringen aan de provincies voor de decentrale uitvoering van de regeling.

  • Een verlaging van het budget voor Sterke Regio's doordat de geraamde bijdrage aan de provincie Limburg van € 6,8 mln voor regionale economische structuurversterking niet in 2021 zal plaatsvinden. Na afwikkeling van de verstrekte lening voor industriepark Swentibold (naar verwachting in 2021, zie ook de toelichting op de ontvangsten) zal een bijdrage aan de provincie ter beschikking worden gesteld.

Uitgaven

Subsidies

MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Voor de decentrale uitvoering van de regeling MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren is € 25,6 mln overgeheveld naar de categorie bijdrage aan medeoverheden (zie toelichting bij de categorie bijdrage medeoverheden).

Verduurzaming industrie

Het verschil in kas van ‒ € 42,8 mln betreft voor het grootste deel onderuitputting op de middelen bestemd voor pilots en demo’s en haalbaarheidsstudies (ca. ‒ € 27 mln) vanwege een achterblijvend meerjarig kasritme van uitfinanciering van de DEI+ en TSE-regeling. Daarnaast ontstaat onderuitputting door vertraging in de uitvoering van twee specifieke projecten waarvoor een maatwerksubsidie was voorzien in 2020 (- € 11 mln), mede als gevolg van de doorlooptijd van de Europese staatssteuntoets. Daarnaast wordt het verschil verklaard uit een overboeking naar OCW voor verbreding van de Gochem-regeling (- € 2 mln) via NWO/SIA.

Urgenda

Het verschil in kas van ‒ € 35 mln betreft onderuitputting op de middelen voor het eerste en tweede maatregelenpakket Urgenda voor de Industrie. Projecten stimulering energiebesparing warmtenetten en stimulering specifieke maatregelen Industrie (samen ‒ € 8 mln) worden niet meer in 2020 gerealiseerd. Verder betreft het hier de verwachtte onderuitputting op de door RVO uitgevoerde VEKI-regeling (- € 10 mln). Mede als gevolg van de Coronaproblematiek valt het beroep op de regeling voor versnelde investeringen tegen. Daarnaast wordt onderuitputting voor twee specifieke maatregelen doorgeschoven voor realisatie in 2021. Het betreft hier stimulering warmteprojecten en CO2 afvang Industrie en levering glastuinbouw (samen ‒ € 17 mln).

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Het budget voor de TVL wordt met € 300 mln verlaagd omdat naar verwachting een lager beroep op de TVL 1.0 wordt gedaan dan het aanvankelijk geraamde budget. Daarnaast wordt het budget voor de TVL 2.0 met € 180 mln verhoogd, waarvan € 140 mln voor verbreding van de TVL en met € 40 mln voor een eenmalige opslag voor ondernemingen met een eet- of drinkgelegenheid.

TOGS Caribisch Nederland

Het budget van de TOGS voor Caribisch Nederland wordt met € 5,7 mln verlaagd omdat naar verwachting een lager beroep op de regeling wordt gedaan dan de aanvankelijke raming.

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl

De bijdrage aan RVO.nl is met € 18,1 mln verlaagd. Dit is in het bijzonder een gevolg van lager dan geraamde uitvoeringskosten voor de verschillende Coronaregelingen zoals de TOGS, TVL, de KKC, de BMKB-C en de GO-C (- € 15 mln). Daarnaast is € 2,7 mln overgeheveld naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het lokale personeel van het Innovatie Attaché Netwerk.

Bijdrage aan medeoverheden

Sterke Regio's

De geraamde bijdrage aan de provincie Limburg van € 6,8 mln voor regionale economische structuurversterking zal niet in 2021 plaatsvinden. Na afwikkeling van de verstrekte lening voor industriepark Swentibold (naar verwachting in 2021, zie ook de toelichting op de ontvangsten) zal een bijdrage aan de provincie ter beschikking worden gesteld.

MKB Innovatiestimulering Regio en Topectoren

Voor de decentrale uitvoering van de regeling MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wordt in 2020 € 25,6 mln via een specifieke uitkering aan de provincies ter beschikking gesteld.

Ontvangsten

Luchtvaartkrediet regeling

Als gevolg van het niet succesvol afronden van een aantal projecten in de voorgaande jaren zullen de ontvangsten voor de luchtvaartkredieten in 2020 naar verwachting € 4,1 mln lager liggen dan de raming.

Rijksoctrooiwet

De octrooi-ontvangsten komen naar verwachting € 8,3 mln hoger uit dan de raming. De octrooiontvangsten in Nederland berusten voor het overgrote deel op de in Nederland gevalideerde Europese octrooien die zijn verleend door het Europees Octrooibureau (EOB). Deze octrooiontvangsten op basis van Europees verleende octrooien bestaan voor 90-95% uit de jaarlijks te betalen (per jaar oplopende) instandhoudingstaksen. Het EOB heeft zijn octrooiverleningsprocessen efficiënter gemaakt en heeft de afgelopen jaren aanzienlijk méér octrooien verleend, met als gevolg ook méér Europese octrooien die hier gevalideerd zijn en in stand worden gehouden (met meer ontvangsten). Sinds 2013 is een trend waarneembaar dat octrooien via betaling van (jaarlijks hogere) instandhoudingstaksen bovendien langer (ook tussen het 15e en 20e levensjaar) in stand worden gehouden, met als gevolg méér en hogere ontvangsten (voortvloeiend uit zowel gevalideerde Europese octrooien alsook Nederlandse Rijksoctrooien).

Eurostars

De EU-ontvangsten voor Eurostars vallen naar verwachting € 3,9 mln lager uit dan de raming. De EU-ontvangsten worden gerealiseerd op basis van daadwerkelijk uitgaven aan deelnemende partijen. Deze kunnen jaarlijks fluctueren.

F-35

De ontvangsten F-35 vallen € 3,7 mln lager uit dan de raming. Vanwege een lager dan geraamde omzet van de industrie ligt ook de afdracht door de industrie op een lager niveau dan de raming.

Diverse ontvangsten

De overige ontvangsten vallen € 14,1 mln lager uit. De geraamde aflossing van een lening door de provincie Limburg in het kader van industrieparkt Swentibold kan namelijk niet in 2020 worden gerealiseerd. Het afwikkelen van de grondexploitatie vraagt namelijk meer tijd. Naar verwachting vindt de afwikkeling van de lening plaats in 2021. Daarnaast is een ontvangst gerealiseerd van RVO doordat de opdracht voor de uitvoering in 2019 op een lager niveau is vastgesteld dan het oorspronkelijk aan RVO ter beschikking gestelde budget.

Toelichting op de begrotingsreserves

Er zijn begrotingsreserves voor de BMKB (inclusief het Coronaluik), de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) inclusief de Coronamodule van de GO, de Groeifaciliteit (GF) en de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering. Voor de regeling Klein Krediet Corona wordt een nieuwe begrotingsreserve ingesteld. De reguliere GO, GF en de garanties voor alternatieve aanbieders van MKB-financiering betreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten naar verwachting toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Er worden ultimo 2020 stortingen voorgenomen voor de kasbuffers voor de volgende garantieregelingen: de BMKB-C (€ 203 mln), de GO inclusief de GO-C (€ 175 mln) en de regelng KKC (€ 164 mln). Dit betreft de kasbuffers die dit jaar aan de EZK-begroting zijn toegevoegd in het kader van de Coronamaatregelen. Ultimo begrotingsjaar wordt mede op basis van het gebruik van deze faciliteit en de daarbij behorende gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor deze regeling definitief vastgesteld of er een aanvullende onttrekking of storting dient plaats te vinden.

Tabel 7 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2020

108.333

+ Geraamde storting

2.100

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2020

110.433

Tabel 8 Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2020

71.210

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 324

Stand (raming) per 31/12/2020

70.886

Tabel 9 Begrotingsreserve Groeifaciliteit (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2020

24.546

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 10.000

Stand (raming) per 31/12/2020

14.546

Tabel 10 Begrotingsreserve Garantie MKB-faciliteiten (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2020

9.696

+ Geraamde storting

10.000

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2020

19.696

Licence