Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Toekomstfonds (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

142.952

100.000

242.952

129.804

372.756

0

‒ 4.900

‒ 10.000

‒ 14.000

Waarvan garantieverplichtingen

         

Waarvan overige verplichtingen

142.952

100.000

242.952

129.804

372.756

0

‒ 4.900

‒ 10.000

‒ 14.000

          

Uitgaven

184.452

100.000

284.452

152.278

436.730

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

Waarvan juridisch verplicht

76%

 

76%

 

77%

    
          

Subsidies

999

0

999

17.181

18.180

0

0

0

0

Smart Industry

199

 

199

969

1.168

    

Haalbaaarheidsstudies STW

800

 

800

12

812

    

Thematische Technology Transfer

   

16.200

16.200

    
          

Leningen

175.147

100.000

275.147

129.265

404.412

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

Startups / MKB financiering

         

Volledig revolverend

         

Fund to Fund

35.733

 

35.733

‒ 1.857

33.876

    

ROM's

0

100.000

100.000

28.000

128.000

    

Co-investment venture capital instrument / EIF

10.154

 

10.154

22.308

32.462

    

Deels revolverend

         

Innovatiekrediet

55.205

 

55.205

260

55.465

    

Risicokapitaal Seed Capital

46.823

 

46.823

14.807

61.630

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

‒ 1.500

Vroegefasefinanciering / informal investors

13.702

 

13.702

5.461

19.163

1.400

   

Startups / MKB

5.186

 

5.186

7.686

12.872

‒ 1.400

   

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

         

Met vermogensbehoud

         

Fundamenteel en toegepast onderzoek

5.500

 

5.500

6.444

11.944

  

‒ 2.500

‒ 2.500

Onco research

2.500

 

2.500

4.318

6.818

    

Smart Industry

344

 

344

38

382

    

Thematische Technology Transfer

   

31.800

31.800

    

Regmed

   

10.000

10.000

  

2.500

2.500

          

Bijdrage aan agentschappen

8.306

0

8.306

5.832

14.138

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

8.306

 

8.306

5.832

14.138

    
          

Ontvangsten

34.600

0

34.600

15.000

49.600

0

0

0

0

Fund to Fund

8.050

 

8.050

 

8.050

    

Co-investment venture capital instrument / EIF

0

 

0

15.000

15.000

    

Innovatiekrediet

17.000

 

17.000

 

17.000

    

Seed Capital

9.400

 

9.400

 

9.400

    

DVI II

150

 

150

 

150

    
Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 129,8 mln verhoogd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

  • Conform de fondsconstructie wordt de eindejaarsmarge 2019 van € 94,3 mln toegevoegd aan de begroting 2020. Dit betreft onder meer het Innovatiekrediet (€ 14,5 mln), Seed Capital regeling (€ 14,7 mln), Vroegefasefinanciering (€ 7,2 mln), regeling Thematische Technology Transfer (€ 24 mln), Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek (€ 24 mln), Startups/MKB (€ 5,8 mln) en de bijdrage aan RVO (€ 5,6 mln).

  • Als gevolg van de overdracht van het Co-investeringsvehicle/EIF aan Invest-NL conform de Machtigingswet Invest-NL is € 15 mln ontvangen. Dit bedrag is toegevoegd aan de begroting 2020.

  • Ten behoeve van de kapitaalstortingen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen is € 20 mln aan verplichtingenbudget uit latere jaren naar 2020 verschoven.

Uitgaven

Subsidies

De eindejaarsmarge 2019 van € 8,1 mln bedoeld voor de eerste tender van de regeling voor Thematische Technology Transfer (TTT-regeling) wordt toegevoegd aan de begroting 2020. Daarnaast wordt eveneens € 8,1 mln beschikbaar gesteld voor de tweede tender van de TTT-regeling.

Leningen

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

Voor de kapitaalstortingen in de nieuw op te richten Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen Flevoland en Utrecht wordt € 28 mln beschikbaar gesteld.

Co-investment venture capital instrument/EIF

De eindejaarsmarge 2019 van het Co-investment venture capital instrument met het EIF (€ 15,3 mln) is toegevoegd aan de begroting van 2020. Daarnaast is € 15 mln ontvangen van Invest-NL als gevolg van de overdracht van dit instrument aan Invest-NL conform de Machtigingswet Invest-NL. Tot slot is € 8 mln beschikbaar gesteld voor kapitaalstortingen in de nieuw op te richten ROM’s Flevoland en Utrecht.

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

Voor de investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek is de eindejaarsmarge van 2019 (€ 30,5 mln) toegevoegd aan de begroting 2020. Hiervan is € 24 mln beschikbaar gesteld voor de 2e tender van de TTT-regeling (voor het subsidie- en leningdeel respectievelijk € 8,1 mln en € 15,9 mln). Het restant is beschikbaar voor de uitfinanciering van de regeling Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten.

Oncode Institute

De eindejaarsmarge 2019 van het instrument Oncode Institute (€ 4,3 mln) is toegevoegd aan de begroting 2020 voor de uitfinanciering van de openstaande verplichtingen.

Regeling Thematische Technology Transfer (TTT-regeling)

Voor het leningsdeel van de TTT-regeling is de eindejaarsmarge 2019 van € 15,9 mln – bestemd voor de eerste tender – toegevoegd aan de begroting 2020. Daarnaast wordt eveneens € 15,9 mln beschikbaar gesteld voor de tweede tender van de TTT-regeling.

REGMED

Voor een publiek privaat ondernemerschapsfonds voor regeneratieve geneeskunde REGMED XB wordt verspreid over enkele jaren in totaal € 15 mln beschikbaar gesteld.

Seed Capital regeling

Voor de Seed Capital regeling is € 36,3 mln eindejaarsmarge 2019 aan de begroting 2020 toegevoegd. Hiervan is € 20 mln beschikbaar gesteld voor de kapitaalstortingen in de nieuw op te richten ROM’s Flevoland en Utrecht en € 1,5 mln voor de subsidierelatie met beide ROM’s die op beleidsartikel 2 wordt verantwoord.

Vroegefasefinanciering

Voor vroegefasefinanciering is € 5,5 mln eindejaarsmarge 2019 conform de fondsconstructie aan de begroting 2020 toegevoegd.

Startups/mkb

De eindejaarsmarge 2019 van € 6,3 mln is toegevoegd aan de middelen voor Startups/mkb t.b.v. de uitvoering van het MKB-actieplan. Daarnaast is € 1,4 mln budget van 2021 naar 2020 verschoven ten behoeve van de MKB-deals.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage RVO

De eindejaarsmarge 2019 op de bijdrage RVO van € 5,7 mln is aan de begroting van 2020 toegevoegd. Daarnaast is voor 0,1 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van onder meer de regeling Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten.

Ontvangsten

Ontvangst Co-investment venture capital instrument/EIF

Als gevolg van de overdracht van het Co-investeringsvehicle/EIF aan Invest-NL conform de Machtigingswet Invest-NL is € 15 mln van Invest-NL ontvangen.

Toelichting ijklijn gasbaten

Het Toekomstfonds wordt mede gevoed met eventuele meevallers uit de aardgasbaten. Er is sprake van meevallers wanneer de gerealiseerde aardgasbaten in een bepaald jaar hoger zijn dan de aardgasbaten zoals die voor dat betreffende jaar geraamd zijn in de Miljoenennota 2015. Deze raming wordt herijkt als er beleidsmatige aanpassingen van de gasproductie plaatsvinden (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 5).

De relevante ijklijn die van invloed is voor de bepaling van de voeding van het Toekomstfonds is vastgelegd en toegelicht in de EZK-begroting 2020 (p. 85-87 ).

Ht kabinet heeft in februari besloten tot de versnelde afbouw van de gaswinning. Dit volume-effect wordt in de 1e suppletoire begroting verwerkt. De ijklijn is hierop aangepast.

Naar aanleiding van de bovengenoemde wijziging bij Voorjaarsnota 2020 is er sprake van meevallers voor het Toekomstfonds wanneer de gerealiseerde gasbaten in een bepaald jaar hoger zijn dan de gasbaten zoals in onderstaande tabel is opgenomen (stand actuele ijklijn aardgasbaten Voorjaarsnota 2020).

Tabel 12 Actuele ijklijn aardgasbaten (bedragen x € 1 mln)
 

2019

2020

2021

2022

20231

2024

Ijklijn aardgasbasten Miljoenennota 2020

5.540

4.150

580

920

20

300

Bijstelling n.a.v. beleidsmatige aanpassingen (volume-effect) bij Voorjaarsnota 2020

 

‒ 20

‒ 140

‒ 320

‒ 20

‒ 300

Actuele ijklijn aardgasbaten Voorjaarsnota 2020

5.540

4.130

440

600

0

0

1

Conform de beleidsmatige mutaties had in 2023 € 410 mln en in 2024 € 310 mln afgeboekt moeten worden. Om de ijklijn op nul te laten sluiten zijn deze bedragen aangepast.

Deze actuele ijklijn wijkt af van de raming van de aardgasbaten op beleidsartikel 5 omdat voor het Toekomstfonds alleen de beleidsmatige aanpassingen van de gasproductie van toepassing zijn. Bij het vaststellen van de gasbatenraming op beleidsartikel 5 spelen onder andere de beursprijs van TTF-gas, de euro/dollar koers en de olieprijs een rol. Deze blijven bij de berekening van de ijklijn voor het Toekomstfonds buiten beschouwing.

Licence