Base description which applies to whole site

3.5 Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Een veilig Groningen met perspectief (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

264.381

‒ 98.304

166.077

196.178

362.255

1.700

1.700

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

         

Waarvan overige verplichtingen

264.381

‒ 98.304

166.077

196.178

362.255

1.700

1.700

  
          

Uitgaven

264.781

‒ 98.704

166.077

196.178

362.255

1.700

1.700

0

0

Waarvan juridisch verplicht

99,0%

 

87,0%

 

89,0%

    
          

Subsidies

106.487

‒ 85.410

21.077

23.068

44.145

0

0

0

0

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

20.976

 

20.976

14.334

35.310

    

Verduurzamingsopgave overig (plafond relevante uitgaven)

10.511

‒ 10.410

101

 

101

    

Bijdrage aan Nationaal Programma Groningen

75.000

‒ 75.000

0

 

0

    

Instrumentarium woningmarkt

0

 

0

8.734

8.734

    
          

Inkomensoverdrachten

50.000

0

50.000

110.000

160.000

0

0

0

0

Schadevergoedingen

50.000

 

50.000

110.000

160.000

    
          

Opdrachten

13.294

‒ 13.294

0

12.810

12.810

1.700

1.700

0

0

Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie

7.214

‒ 7.214

0

1.440

1.440

    

Werkbudget

6.080

‒ 6.080

0

3.370

3.370

1.700

1.700

  

BTW-compensatie NAM

0

 

0

8.000

8.000

    
          

Bijdrage aan agentschappen

95.000

0

95.000

47.000

142.000

0

0

0

0

Bijdrage aan RVO.nl

95.000

 

95.000

45.000

140.000

    

Bijdrage aan TCMG

0

 

0

2.000

2.000

    
          

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

3.300

3.300

0

0

0

0

ACVG

0

 

0

3.300

3.300

    
          

Ontvangsten

1.270.000

‒ 75.000

1.195.000

‒ 157.939

1.037.061

‒ 300.000

‒ 360.000

‒ 440.000

‒ 340.000

Schadevergoedingen

50.000

 

50.000

237.061

287.061

    

Uitvoeringskosten schade

95.000

 

95.000

45.000

140.000

    

Aardgasbaten

1.050.000

 

1.050.000

‒ 440.000

610.000

‒ 300.000

‒ 360.000

‒ 440.000

‒ 340.000

Bijdrage aan Nationaal Programma Groningen

75.000

‒ 75.000

0

 

0

    
Toelichting

Verplichtingen

Voor een toelichting op de verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven.

Uitgaven

Subsidies

De niet benutte middelen in 2019 voor verduurzamingsopgave uit aardgasbaten (€ 14,3 mln) en instrumentarium woningmarkt (€ 8,7 mln) zijn aan het budget van 2020 toegevoegd. Voor het dossier Groningen boekt het Ministerie van EZK de overgebleven budgetten uit 2019 vervolgens over aan het Ministerie van BZK voor de budgetten die bij Nota van Wijziging op de begroting van 2020 naar BZK zijn overgekomen.

Inkomensoverdrachten

De raming van de schadebetalingen is naar aanleiding van nieuwe prognoses van TCMG met € 110 mln verhoogd.

Opdrachten

Overeenkomstig de met de NAM gemaakte afspraken declareert EZK bij de NAM de door RVO.nl uitgegeven uitvoeringskosten voor de schadeafwikkeling. Het BTW nadeel voor NAM wat ontstaat omdat NAM geen rechtstreeks opdrachtgever meer is van de operatie wordt in mindering gebracht op de declaratie aan NAM. Op de Aanvullende Post is € 8,0 mln beschikbaar voor 2019 voor de BTW compensatie.

Bijdrage aan agentschappen

De toename van de uitvoeringskosten van RVO.nl wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal schadeafhandelingen die door TCMG/IMG verwacht wordt.

Ontvangsten

Schadevergoedingen

EZK ontvangt in 2020 vergoedingen van NAM die betrekking hebben op schade-uitkeringen en uitvoeringskosten RVO inzake Groningen die EZK in het vierde kwartaal van 2019 en kwartaal 1 t/m 3 van 2020 heeft voorgefinancierd.

Uitvoeringskosten schade

Op basis van de offerte van RVO voor 2020 wordt de raming van de uitvoeringskosten voor schadebetalingen Groningen met € 45 mln naar boven bijgesteld. Deze toename wordt veroorzaakt door de stijging van de schadeafhandelingen die door TCMG/IMG verwacht wordt.

Aardgasbaten

De MR heeft op 21 februari besloten tot de versnelde afbouw van de gaswinning in Groningen. Dit volume-effect wordt nu conform de begrotingsregels in de aardgasbaten verwerkt. Daarnaast wordt de raming van de aardgasbaten naar beneden bijgesteld als gevolg van de neerwaarts bijgestelde raming van de gasprijs in de komende jaren.

Licence