Base description which applies to whole site

Artikel 12 Natuur en biodiversiteit

Budgettaire gevolgen van beleid art. 12 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

118.749

0

118.749

66.476

185.225

31.940

11.847

12.508

7.599

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

  

Waarvan overige verplichtingen

118.749

0

118.749

66.476

185.225

31.940

11.847

12.508

7.599

          

Uitgaven

132.901

0

132.901

59.053

191.954

24.000

4.238

4.919

10

Waarvan juridisch verplicht

84%

   

95%

    
          

Subsidies

2.566

0

2.566

0

2.566

0

0

0

0

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

1.061

 

1.061

0

1.061

0

0

0

0

Natuur en Biodiversiteit op land

702

 

702

0

702

0

0

0

0

Beheer Kroondomeinen

803

 

803

0

803

0

0

0

0

          

Leningen

26.345

0

26.345

0

26.345

0

0

0

0

Leningen rente en aflossing

26.345

 

26.345

0

26.345

0

0

0

0

          

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Garanties natuur

0

 

0

0

0

0

0

0

0

          

Opdrachten

45.678

0

45.678

58.658

104.336

24.109

4.347

4.878

‒ 31

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

11.265

 

11.265

‒ 456

10.809

0

0

0

0

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

8.510

 

8.510

‒ 3.579

4.931

‒ 180

0

0

0

Overige stelsel activiteiten

4.095

 

4.095

‒ 715

3.380

‒ 330

‒ 340

‒ 346

‒ 255

Internationale Samenwerking

3.415

 

3.415

‒ 81

3.334

0

0

0

0

Natuur en Biodiversiteit op land

11.253

 

11.253

39.500

50.753

‒ 118

‒ 21

0

0

Caribisch Nederland

623

 

623

0

623

0

0

0

0

Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit

6.000

 

6.000

23.576

29.576

24.304

4.558

5.224

224

Regio deals

517

 

517

413

930

433

150

0

0

          

Bijdrage aan agentschappen

29.397

0

29.397

‒ 150

29.247

‒ 150

‒ 150

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

9.818

 

9.818

0

9.818

0

0

0

0

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

19.579

 

19.579

‒ 150

19.429

‒ 150

‒ 150

0

0

          

Bijdrage aan zbo/rwt's

27.276

0

27.276

250

27.526

0

0

0

0

Staatsbosbeheer

27.276

 

27.276

250

27.526

0

0

0

0

          

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Caribisch Nederland

0

 

0

0

0

0

0

0

0

          

Bijdragen aan (internationale) organisaties

1.639

0

1.639

295

1.934

41

41

41

41

Internationale Samenwerking

1.639

 

1.639

295

1.934

41

41

41

41

          

Storting begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Begrotingsreserves

0

 

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

39.656

0

39.656

0

39.656

0

0

0

0

Landinrichtingsrente

31.418

 

31.418

0

31.418

0

0

0

0

Verkoop gronden

3.933

 

3.933

0

3.933

0

0

0

0

Overige

4.305

 

4.305

0

4.305

0

0

0

0

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

De verlaging van het budget met € 3,6 mln. wordt veroorzaakt door overhevelingen naar het opdrachtenbudget voor Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie op artikel 11. De overgehevelde middelen zijn bestemd voor de bijdrage aan het RIVM voor de uitvoering van het programma AERIUS.

Natuur en Biodiversiteit op land

Deze mutatie betreft hoofdzakelijk de toevoeging van de middelen uit de Regeerakkoord envelop Natuur en Waterkwaliteit aan de begroting van LNV ten behoeve van het Interbestuurlijk Programma Naar een Vitaal Platteland (€ 40 mln.). Dit ziet op de integrale aanpak van de veranderingsopgaven in het landelijk gebied met als doel een toekomstbestendig landelijk gebied te realiseren. Hierbij is afgesproken om in 15 kansrijke gebieden aan de slag te gaan. Deze gebieden zijn te verdelen in vier categorieën: veenweidegebieden, veedichte gebieden, verduurzaming landbouw gericht op bodem en water en natuur & samenleving.

Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

In het Klimaatakkoord zijn middelen gereserveerd voor maatregelen voor veenweidegebieden. Ten behoeve van pilots en onderzoeken in veenweidengebieden is aan de LNV begroting voor 2020 € 26,5 mln. toegevoegd. Deze middelen worden ingezet voor gebiedsgerichte pilots en demo's, voor monitoring en onderzoek om de uitrol van de resultaten van de pilots mogelijk te maken en voor de begeleiding van boeren in veenweidengebieden. Onder deze mutatie valt ook een overheveling naar het subsidiebudget op artikel 11 voor het programma klimaatslim bos, natuur en hout (€ 0,9 mln.).

Licence