Base description which applies to whole site

Artikel 50 Apparaat

Budgettaire gevolgen art. 50 Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

126.761

 

126.761

15.350

142.111

10.606

8.030

4.752

4.351

Uitgaven

126.761

 

126.761

15.350

142.111

10.606

8.030

4.752

4.351

Personele uitgaven

90.907

 

90.907

‒ 2.291

88.616

‒ 4.534

‒ 5.313

‒ 7.061

‒ 7.462

waarvan eigen personeel

82.785

 

82.785

‒ 1.156

81.629

‒ 3.244

‒ 4.023

‒ 5.771

‒ 6.172

waarvan inhuur externen

2.881

 

2.881

512

3.393

    

waarvan overige personele uitgaven

5.241

 

5.241

‒ 1.647

3.594

‒ 1.290

‒ 1.290

‒ 1.290

‒ 1.290

Materiële uitgaven

35.854

 

35.854

17.641

53.495

15.140

13.343

11.813

11.813

waarvan ICT

3.126

 

3.126

 

3.126

    

waarvan bijdrage aan SSO's

10.418

 

10.418

 

10.418

    

waarvan bijdrage aan SSO /DICTU

12.168

 

12.168

5.974

18.142

3.605

2.047

547

547

waarvan overige materiële uitgaven

10.142

 

10.142

11.667

21.809

11.535

11.296

11.266

11.266

Ontvangsten

2.786

 

2.786

 

2.786

    

Toelichting

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven worden per saldo structureel verlaagd. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een technische herschikking van € 11,0 mln. binnen artikel 50 tussen Personeel en Materieel. Daarnaast is het budget voor personeel door een aantal posten verhoogd. Het gaat onder andere om een bijdrage (€ 3,5 mln.) als compensatie voor de invoering van het Individueel keuzebudget (IKB). Hiervan is € 2,5 mln. overgeheveld vanaf artikel 51 Nog te verdelen en € 1,0 mln. vanaf de begroting van het Ministerie van EZK. Ook zijn er middelen aan het budget toegevoegd uit Regeerakkoord en Klimaatakkoord enveloppes (€ 3,3 mln.) voor overheadkosten. Verder hebben er diverse technische mutaties bij personele uitgaven plaatsgevonden.

Materiële uitgaven

SSO DICTU

Het budget voor SSO DICTU wordt per saldo verhoogd. Deze verhoging betreft voornamelijk het budget voor opdrachten voor Informatie Beveiliging (€ 2,1 mln.) en de overheveling vanuit artikel 51 Nog onverdeeld van de middelen voor de herinrichting van de ICT van LNV/EZK (€ 12,2 mln.). Een deel van deze middelen (€ 6,4 mln.) is overgeheveld naar het apparaatsartikel van het Ministerie van EZK.

Overige materiële uitgaven

Het budget voor overige materiele uitgaven worden per saldo structureel verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door een technische herschikking van € 11,0 mln. tussen Personele en Materiele uitgaven binnen artikel 50.

Licence