Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(6)

(7) = (5+6)

    

Verplichtingen:

889.882

9.538.000

10.427.882

‒ 127.651

10.300.231

‒ 51.928

‒ 79.530

‒ 80.399

‒ 58.054

Uitgaven:

890.667

9.536.500

10.427.167

‒ 127.425

10.299.742

‒ 50.416

‒ 78.411

‒ 79.654

‒ 57.060

waarvan juridisch verplicht

97,40%

   

97,40%

    
          

Inkomensoverdrachten

810.000

0

810.000

‒ 80.327

729.673

‒ 53.293

‒ 82.764

‒ 84.627

‒ 62.908

Lage-inkomensvoordeel

505.275

0

505.275

19.336

524.611

0

0

0

0

Minimumjeugdloonvoordeel

82.725

0

82.725

‒ 20.034

62.691

0

0

0

0

Loonkostenvoordelen

222.000

0

222.000

‒ 79.629

142.371

‒ 53.293

‒ 82.764

‒ 84.627

‒ 62.908

          

Subsidies

63.245

9.536.000

9.599.245

‒ 49.248

9.549.997

‒ 2.126

‒ 717

‒ 761

‒ 730

Duurzame inzetbaarh en leven lang ontw

10.000

0

10.000

‒ 802

9.198

‒ 1.130

‒ 1.130

‒ 1.130

‒ 1.130

Stimulieringsreg LLO in MKB

49.400

0

49.400

‒ 47.986

1.414

‒ 44

0

‒ 44

0

Overige subsidies algemeen

3.845

0

3.845

‒ 460

3.385

‒ 952

413

413

400

Tijdelijke noodmaatr overbrugging voor werkbehoud

0

9.536.000

9.536.000

0

9.536.000

0

0

0

0

          

Opdrachten

11.912

0

11.912

3.151

15.113

4.839

4.906

5.570

6.414

          

Bekostiging

550

500

1.050

‒ 500

550

0

0

0

0

          

Bijdrage aan andere begrotingen

792

0

792

‒ 690

102

0

0

0

0

Ministerie van EZK

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Ministerie van VWS

692

0

692

‒ 690

2

0

0

0

0

          

Bijdrage agentschappen

4.168

0

4.168

189

4.357

164

164

164

164

RIVM

4.168

0

4.168

189

4.357

164

164

164

164

          

Ontvangsten

24.000

0

24.000

‒ 9.846

11.554

975

1.110

1.180

1.180

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 127,4 miljoen bij de uitgaven en -/- € 127,7 bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is -/- € 9,8 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)

 • 1. De raming voor 2020 is met € 17,5 miljoen verhoogd door de verwerking van de voorlopige realisatiegegevens over 2019.

 • 2. Eind 2019 is er door de rechter uitspraak gedaan in een beroepszaak over het LIV. Over 2017 hebben 691 werkgevers voor 1376 werknemers ten onrechte geen LIV ontvangen. In 2020 zal € 1,8 miljoen worden nabetaald.

Inkomensoverdachten: minimumjeugdloonvoordeel

 • 1. De raming voor 2020 is neerwaarts bijgesteld (-/- € 20,0 miljoen) door de verwerking van de voorlopige realisatiegegevens over 2019.

Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordelen (LKV)

 • 1. Op basis van de voorlopige realisaties over 2019 is de raming structureel naar beneden bijgesteld (-/- € 79,6 miljoen in 2020). De uitgaven aan de LKV's waren in 2019 lager dan begroot, doordat het gebruik van de LKV’s achterbleef bij de verwachting.

Subsidies, opdrachten, bijdrage andere begrotingen en bijdrage agentschappen

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,1 miljoen).

 • 2. Om beter bij het verwachte kasritme (van de subsidieregelingen SLIM en Diversiteit in bedrijf) aan te sluiten zijn er 2 budgettair neutrale kasschuiven van 2020 (-/- € 47,1 miljoen) naar 2021 tot en met 2025 gedaan.

 • 3. Zowel vanuit het opdrachtenbudget als vanuit het subsidiebudget is via een eindejaarsmarge van 2019 voor een totaal bedrag van € 0,8 miljoen aan het budget voor begroting 2020 toegevoegd.

 • 4. Er zijn in totaal 11 overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (-/- € 1,8 miljoen). De grootste is de overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de reguliere bijdrage aan de Gezondheidsraad (-/- € 1,0 miljoen).

Ontvangsten

 • 1. De raming van de boeteontvangsten is naar beneden bijgesteld (-/- € 10,7 miljoen). Dit komt omdat het aandeel reactieve inspecties nog steeds hoger is dan verwacht. Reactieve inspecties kosten meer tijd, waardoor er minder inspecties plaatsvinden en er minder boetes worden opgelegd.

  De raming van de boeteontvangsten van de Inspectie SZW is met aanzienlijke onzekerheid omgeven. Boeteontvangsten hangen onder andere af van het aantal inspecties en wat er wordt waargenomen bij deze inspecties. Overigens zijn boeteontvangsten niet taakstellend voor de Inspectie SZW. Zij stuurt niet op het behalen van de geraamde boetontvangsten. De Inspectie SZW stuurt uiteraard wel op het innen van de opgelegde boetes.

 • 2. Er is sprake van een budgettaire neutrale herschikking binnen de SZW-begroting. De ontvangsten van de Inspectie SZW met betrekking tot het wagenpark zijn overgeheveld van artikel 98 naar dit artikel (€ 0,9 miljoen).

Verplichtingen artikel 1

Bij een aantal van bovenstaande mutaties wijkt het verplichtingenbedrag af van het kasbedrag. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal € 0,3 miljoen lager dan de uitgavenmutaties ad -/- € 127,4 miljoen.

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

852.671

0

852.671

‒ 64.000

788.671

‒ 12.000

0

0

0

Uitgaven:

852.671

0

852.671

‒ 64.000

788.671

‒ 12.000

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

1

   

1

    
          

Inkomensoverdrachten

817.128

0

817.128

‒ 64.000

753.128

‒ 12.000

0

0

0

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

817.128

0

817.128

‒ 64.000

753.128

‒ 12.000

0

0

0

          

Nominaal

35.543

0

35.543

0

35.543

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 64,0 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdracht: transitievergoeding na 2 jaar ziekte

 • 1. De raming voor 2020 is met -/- € 30,0 miljoen bijgesteld. Naar verwachting vinden er in 2020 op kasbasis minder uitgaven plaats aan de compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid dan eerder voorzien. Dit leidt tot een besparing van € 30 miljoen.

 • 2. De raming voor 2020 is met -/- € 34,0 miljoen bijgesteld. Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in gegaan. Als gevolg hiervan daalt de gemiddelde hoogte van de transitievergoeding en daarmee het te compenseren bedrag aan transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De impact van de WAB is groter dan eerder voorzien. Dit leidt tot een besparing van € 34,0 miljoen.

Licence