Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

10.427.882

25.449.998

‒ 9.997.993

‒ 1.348.693

14.103.312

Uitgaven

10.427.167

25.449.509

‒ 10.071.993

‒ 1.348.633

14.028.883

Waarvan juridisch verplicht

97,40%

97,40%

  

99,70%

      

Inkomensoverdrachten

     

Lage-inkomensvoordeel

505.275

524.611

0

1.878

526.489

Jeugd lage-inkomensvoordeel

82.725

62.691

0

182

62.873

Loonkostenvoordelen

222.000

142.371

0

5.849

148.220

Subsidies(regelingen)

     

Overige subsidies algemeen

3.845

3.385

‒ 106

‒ 200

3.079

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

10.000

9.198

‒ 5.000

‒ 2.562

1.636

Stimuleringregeling LLO in MKB

49.400

1.414

0

‒ 1.114

300

NOW Tijdelijke noodmaatregel overbrugg voor werkbehoud

9.536.000

24.419.167

‒ 9.880.292

‒ 1.355.278

13.183.597

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

0

31.600

1.000

1.500

34.100

NL leert door

0

50.000

‒ 23.400

‒ 1.764

24.836

TOFA

0

185.000

‒ 167.000

2.100

20.100

Opdrachten

     

Opdrachten

11.912

15.063

2.430

446

17.939

Bekostiging

     

Bekostiging

1.050

550

0

0

550

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     

Ministerie van VWS

692

2

0

98

100

Ministerie van EZK

100

100

‒ 60

0

40

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap RIVM

4.168

4.193

432

319

4.944

Agentschap CJIB

0

164

3

‒ 87

80

      

Ontvangsten

24.000

14.154

‒ 4.500

‒ 2.600

7.054

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 11.420,6 miljoen. Hiervan is -/- € 10.072,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 1.348,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 7,1 miljoen. Een bedrag van -/- € 2,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)

 • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LIV over 2019 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2020 (€ 1,9 miljoen).

Inkomensoverdrachten: minimumjeugdloonvoordeel

 • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het J-LIV over 2019 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2020 (€ 0,2 miljoen).

Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordeel (LKV)

 • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LKV over 2019 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2020 (€ 5,8 miljoen).

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage andere begrotingen/ bijdrage agentschappen

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,0 miljoen).

 • 2. Op basis van de realisatiegegevens over 2020 wordt er een onderuitputting van -/- € 2,1 miljoen verwacht op subsidies. Dit gaat met name om de subsidies duurzame inzetbaarheid en de stimuleringsregeling LLO in het MKB (SLIM).

 • 3. Er zijn in totaal 15 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een bijdrage aan het samenwerkingsplatform arbeidsmigranten covid-19.

 • 4. NOW. In de begroting 2021 waren de uitgaven aan NOW 3.1 volledig op 2020 geboekt. Inmiddels is duidelijk dat de NOW 3.1 in 3 maandelijkse tranches wordt uitbetaald. Dit om misbruik en oneigenlijk gebruik risico’s te adresseren. Als gevolg hiervan ontvangen werkgevers het grootste deel van het voorschot voor NOW 3.1 in 2021. Hierdoor ontstaat een kasschuif van € 1,22 miljard van 2020 naar 2021. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.

 • 5. NOW. Om beter bij het verwachte kasritme van NOW 2 aan te sluiten is er een budgettair neutrale kasschuif van 2020 (-/- € 35,0 miljoen) naar 2021 gedaan. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.

 • 6. NOW. De raming van NOW 2 is voor 2020 op basis van de realisatiecijfers met -/- € 100,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.

 • 7. CN. Bij compensatie loonkosten en inkomensverlies CN is de geplande versobering met drie maanden uitgesteld in verband met de verslechterende situatie in CN en gaat de vermogenstoets voor zelfstandigen analoog aan besluit in Europees Nederland in per 1 april 2021 (€ 1,5 miljoen).

 • 8. NL leert door. Om beter bij het verwachte kasritme van NL leert door aan te sluiten is er een budgettair neutrale kasschuif van 2020 (-/- € 1,0 miljoen) naar 2021 gedaan. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.

 • 9. TOFA. Op basis van nieuwe uitvoerinformatie over TOFA, wordt het verwachte aantal toekenningen, en daarmee de geraamde de uitkeringslasten, naar boven bijgesteld (€ 2,1 miljoen).

Ontvangsten

 • 1. De boeteontvangsten worden met -/- € 2,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Vanwege de coronacrisis zijn er minder boetes opgelegd.

Verplichtingen

 • 1. Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies en opdrachten die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2021 plaatsvinden.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (Bedragen x € 1.000
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

852.671

788.671

0

306.393

1.095.064

Uitgaven

852.671

788.671

0

306.393

1.095.064

      

Inkomensoverdrachten

     

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

817.128

753.128

35.543

306.393

1.095.064

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal

35.543

35.543

‒ 35.543

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 306,4 miljoen. Een bedrag van € 306,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: transitievergoeding na 2 jaar ziekte

De compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is per 1 april jongstleden ingegaan (compensatie van werkgevers). De regeling kent de mogelijkheid om ook voor ‘oude gevallen’ (1-7-2015 ‒ 1-4-2020) compensatie aan te vragen. Compensatie voor ‘oude gevallen’ aanvragen kon tot 1 oktober 2020. Daarmee is er nu een beeld van de compensatie van de transitievergoeding die betrekking heeft op circa 5 jaar. De uitgaven vallen naar verwachting € 306 miljoen hoger uit dan verwacht. Deze meeruitgaven zijn voor € 250 miljoen toe te schrijven aan ‘oude gevallen’ en voor € 56 miljoen aan compensaties voor betaalde transitievergoeding na april 2020. De tegenvaller wordt voor het grootste deel verklaard doordat het gemiddelde dienstverband bij ontslag, en daarmee de gemiddelde prijs van de gecompenseerde transitievergoedingen, aanzienlijk hoger is dan geraamd.

Licence